Releasenotes versie 2020.5

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder vindt u alle acties die zijn opgenomen in versie 2020.5. Deze versie is een patch voor hoofdversie 628 (Zaak & Document, Integraties) en vrijgegeven op 27 mei 2020. De patch bevat ook alle acties van voorgaande patches op versie 2020.1.628 (2020.4.628). Deze worden hieronder ook vermeld.

Installatiehandleiding

De installatiehandleidingen vindt u hier:

JOIN Zaak & Document: Upgradehandleiding JOIN Zaak en Document

JOIN Klantcontact: Upgradehandleiding JOIN Klantcontact

JOIN Integraties: Upgradehandleiding JOIN Integraties (koppelingen en JIA)

JOIN Zaak & Document

Downloadlink versie 2020.5:

JOIN Zaak & Document 2020.5.628

JOIN Client 32 bit EXE 2020.5.628

JOIN Client 32 bit MSI 2020.5.628

JOIN Client 64 bit EXE 2020.5.628

JOIN Client 64 bit MSI 2020.5.628


Daarnaast adviseren wij u om de meest recente hotfixes te installeren:

JOIN Portal: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.5.628

JOIN Admin: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.5.628

JOIN Background services: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.5.628

JOIN Bulkindexer: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.5.628

JOIN Connect: er is nog geen hotfix beschikbaar voor versie 2020.5.628


Lijst met acties:

JOIN Zaak & Document
Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
120710 Allow JOIN Connect to start on container when there is no explicit entity service url configured [Connect] Maak het mogelijk om JOIN Connect te starten op een container als er geen volledige entity service URL is ingevuld
120636 [AM] Allow to send custom actionable messages for workflow activities [Actionable messages] maak het mogelijk om aangepaste actionable messages per workflowactiviteit te versturen
120501 Show runtime platform and amount of replicas in system information screen [Systeem] Toon het runtime platform en aantal replicas in de systeeminfo-pagina
115032 [Search] also include bookname in index so user can search on combination of bookname and other element [Search] Maak het mogelijk om op de naam van het boek/zaaktype te zoeken in de "zoek in alles" pagina
119070 25810 Issues with casetype result table after manual changes. [Zaaktypen] herstel een handmatig verwijderd resultaat in de resultaattabel
119680 26204 [Download] files converted to PDF are downloaded as normal files [Download] naar PDF geconverteerde bestanden worden gedownload als normaal bestand
120339 Update Woonplaatsen.csv for 2020 Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2020
113212 21932 [workflowdesigner] HTML5 workflow designer performance issues [workflowdesigner] Performanceproblemen met de HTML5 workflow-designer
117908 20612 The Formula tab for book containers shows all fields, including fields not in use. [admin][Formules] Op de formule tab worden alle velden getoond in plaats van alleen de actief gebruikte velden
119015 25506 Linking users to mailboxes with long mail addresses does not work [Email][Admin] Het is niet mogelijk om gebruikers met lange emailadressen te koppelen aan mailboxen in JOIN Admin
114755 [ZTC Sync][Workflow] unlink workflow when unlinked from documenttype /  allow to remove workflow when removed from ZTC [Zaaktypen] ontkoppel de documentworkflow van het documentboek wanneer ontkoppeld van het documenttype in Zaaktypen.nl. Sta daarnaast toe om de workflow in JOIN Admin te verwijderen wanneer deze niet meer bestaat in Zaaktypen.nl
118217 [JOIN Now] JOIN Now Client Version Number [JOIN Now] In JOIN Now wordt een verkeerd versienummer van de client weergegeven
118488 24591 Case destruction term is not always calculated correctly when done by a computer action. [Zaken][Archivering] de bewaartermijn wordt niet altijd correct berekend door de zaakworkflow
119692 [Pending tasks] manual activity can not be created from pending task detail window [Werkvoorraad] Bij het aanmaken van een handmatige activiteit vanuit het werkvoorraad detailscherm loopt het scherm vast en wordt de actie niet correct aangemaakt
118452 25101 Unable to save registrations if the field contains the invisible character ­ [Registraties] Het is niet mogelijk om een registratie op te slaan als het veld het onzichtbare karakter ­ bevat
117905 24847 Issues with Decos JOIN Indexing Service [Indexing Service] Problemen met de Decos JOIN Indexing Service
115941 20842 The ztc result did not work for properly for old versions of case types. [Zaak][Resultaat] wanneer een resultaat wordt aangepast in Zaaktypen.nl, werkt dit in sommige gevallen niet goed door in oude versies van het zaaktype
117714 [ZTC][Validations] Ignore table value validation for casetype itemprofile retention fields [Zaken][Archivering] Sta het toe om wijzigingen in archiefvelden te maken zonder dat een validatie-foutmelding wordt gegeven
119880 Change version numbering of JOIN Case & Document to year.month.major release numbering (e.g., 2020.4.628) Wijzig de versienummering voor JOIN Zaak & Document naar year.month.major-release-nummering (bijvoorbeeld 2020.4.628)
119854 26212 If in zaaktypen.nl the retention source is set to ander datumkenmerk the start retention term should be set manualy [Zaken][Archivering] wanneer bij het resultaat in zaaktypen in het veld "brondatum archiefprocedure" voor de waarde "ander datumkenmerk" is gekozen, moet het mogelijk zijn om handmatig een start bewaartermijn (datum) in te vullen
112937 [ADFS][Admin] implement ADFS for disposal list approval [ADFS][Admin] Maak het mogelijk om bij het goedkeuren van een verwijderlijst de ADFS-login te gebruiken
119621 25972 Allow adding case-document to case of which parent casetype is expired [Connect][Zaken] Sta het toe om een zaakdocument toe te voegen aan een zaak waarvan het zaaktype niet meer geldig is (geldig tot datum is bereikt)
117692 22334 [ZTC SYNC][Retention] when the retentionperiod in resulttype (ZTC) has no value, show n.v.t. in table [Zaaktypen][archivering] wanneer bij het resultaat in zaaktypen.nl geen archiefactietermijn is ingevuld, toon n.v.t. in de zaak in plaats van een leeg veld
119586 [AM] Optionally store comment from actionable message to workflow activity [Actionable messages][Office365] Sta optioneel toe om commentaren van actionable messages op te slaan bij de workflowactiviteit
118794 25583 The DWCompleteCD setup script creates a file named DecosAdminClient.txt in the web root [Setup] Het DWCompleteCD-installatiescript maakt een bestand met de naam DecosAdminClient.txt in de webroot
118888 [JOIN Now] JOIN Now changes the default file extension in Word [JOIN Now] JOIN Now wijzigt ten onrechte de standaard bestandsextensie in WORD
118852 24316 When a user is renamed, assigned user links are not correctly updated on postpone/resume and the handler field is overwritten with the assigned user field [Werkvoorraad] Wanneer de naam van een gebruiker wordt gewijzigd, worden koppelingen van toegewezen acties niet meer correct bijgewerkt bij uitstellen / hervatten en wordt het behandelaarsveld overschreven door het toegewezen gebruikersveld
119236 [Decisionmaking] rework the automatic created comment when handling decision taking step [Besluitvorming] zorg voor een consistente en duidelijke omschrijving (in commentaar en historie) wanneer de "besluitnemen" actie wordt afgehandeld
117857 22121 [Decisionmaking] when the "take decision" action is handled with outcome "postponed" no comment entry is made [Besluitvorming] toon ook een opmerking in "commentaar" wanneer bij het nemen van het besluit voor de optie "aangehouden"  is gekozen
119291 [AM] Optionally allow to add files of activity main item and all related item in actionable message [Actionable Messages][Office365] Sta het optioneel toe om bestanden van de bijbehorende registratie toe te voegen aan de actionable message
118536 [4 frame][fileviewer] When drag & drop files in fileviewer, the files are copied instead of moved [4 frame][fileviewer] Wanneer bestanden worden verplaatst naar de ontkoppelde bestanden, worden deze gekopieerd in plaats van verplaatst
118852 24316 When a suspended workflow action is resumed, it is linked to both the active book of the handling role and that of the assigned user [Werkvoorraad] Wanneer een opgeschorte workflow-actie wordt hervat, wordt deze gekoppeld aan zowel het actieve boek van de behandelende gebruikersrol als dat van de toegewezen gebruiker
118951 25557 Optionally allow users to edit the "assigned to" field under the workflow tab [Workflow][Registraties] Sta gebruikers optioneel toe om het veld "toegewezen aan" op het tabblad workflow te bewerken
119152 Duplicate ztc result tables if Immediately processed is selected in zaaktypen.nl [Zaaktypen] wanneer bij het zaaktype de optie "handmatige behandeling" is geactiveerd, wordt de resultaattabel gedupliceerd in JOIN Admin
117887 23404 [DecisionMaking] On postpone empty TEXT3 (meeting) [Besluitvorming] leeg het veld TEXT3 (gekoppelde vergadering) bij het aanhouden van het voorstel
118713 [Api] Error in link item endpoint when linking two items [RestAPI] de API schrijft een error weg wanneer 2 registraties worden gekoppeld
118269 25006 [DecisionMaking] If "Do not elevate pending item rights" is false, allow users to open all files attached to the DMD [Besluitvorming] wanneer de Config Editor setting "do not elevate pending item rights"  op FALSE staat mogen gebruikers alle bijlagen openen gekoppeld aan het voorstel
117374 [ZTC][OU] remove dependency OU and Decisionmaking module [Besluitvorming][Bevoegd gezag] sta toe om de functie bevoegd gezag ook te gebruiken wanneer de klant geen geldige licentie voor JOIN Besluitvorming heeft
117890 21208 [Decisionmaking] Final decision is not clear when configured wrong. Always show decision from Process step on Decision step. [Besluitvorming] toon altijd het genomen besluit in de voorstelschermen
114434 [bulkactions] not able to select fields in bulk action "link items" [Bulkacties] Het is niet mogelijk om velden te selecteren in de bulkfunctie "koppel registraties"
116771 Create a bulk action for the function "Handle cases immediately" [Bulkacties] Maak een bulkactie voor de functie "Zaken onmiddellijk afhandelen"
118281 24207 Change the Dutch title of the digital signature request window [Signing service] Wijzig de Nederlandstalige titel van het verzoekvenster voor digitale handtekeningen
118351 24629 Add collection of performance statistics to scanmonitor task [Achtergrondprocessen] Voeg het verzamelen van prestatiestatistieken toe aan de scanmonitor-taak
118337 24629 Add performance-related tuning to scan processing [Achtergrondprocessen] Voeg performancegerelateerde tuning toe aan scanverwerking
109591 [Case] empty PHONE1 and EMAIL1 in case item when unlinking the address [Zaken] maak de velden "telefoonnummer" en "emailadres" leeg wanneer het gekoppelde adres van de zaak wordt ontkoppeld
114621 [Decisionmaking] action details are not displayed in a processed outcome action [Besluitvorming] er worden geen actiedetails weergegeven in een afgehandelde besluitvormingsactie
116706 21893 Miscount pending tasks when task is in both ab_active and ab_assign [Werkvoorraad] onjuiste telling in werkvoorraad wanneer de taak in zowel actief als toegewezen staat
118307 24629 Errors in PNG Handler while generating thumbnails and user moves to another registration [Voorbeeldweergaven] er worden diverse foutmeldingen gegenereerd op de server bij het laden van thumbnails wanneer wordt gewisseld van registratie
117698 24629 High CPU in JOIN Portal when attempting to add performance counters [Achtergrondprocessen] Hoge CPU in JOIN Portal bij poging om performance counters toe te voegen
118317 Actionable messages are always sent to test environment and other issues [Actionable messages][Office365] diverse verbeteringen in de functionaliteit voor actionable messages
117607 23456 External template merging does not work correctly for address and its contact items [Externe sjablonen] Samenvoegen met een extern sjabloon werkt niet correct voor stukken met meerdere adressen met contactpersonen
117744 24660 [BackgroundServices] Tracing config setting is not being respected for background services and other apps [Achtergrondprocessen] Tracing config settings worden niet gerespecteerd door de achtergrondprocessen
117799 JOIN Now user with login name longer than 16 characters cannot save Word documents with newer Office versions (using WebDAV) [Webdav][JOIN Now] Een JOIN Now-gebruiker met een inlognaam van meer dan 16 tekens kan Word-documenten niet opslaan met nieuwere Office-versies (als WebDAV wordt gebruikt)
117791 24614 [Decisionmaking] Approval routes are not updated [Besluitvorming] Accorderingsroutes worden niet altijd correct bijgewerkt in het zaaksysteem
117737 Unable to disable "Generate Performance Counter data" in configuration editor. [JOIN Config Editor] Het is niet mogeljk om de optie "Generate Performance Counter data"  uit te schakelen in de config editor
117894 [Api] Not possible to update the date field if field have value [RestAPI] Het is niet mogelijk om een datumveld bij te werken als deze al een waarde bevat
117443 Preparations for e-learning module, overlay did not work with zoom. [E-learning] ondersteuning voor E-learning (voorbereidende werkzaamheden)
116703 23608 [CKEditor] Allow to paste or drag/drop images in the text editor for decision making and notes [CKEditor] Maak het mogelijk om afbeeldingen te plakken of slepen / neerzetten in de teksteditor voor besluitvorming en notities
116115 116115 [Admin] Drop-down for delegated users is not working correctly [Admin] de uitklaplijst voor gedelegeerde gebruikers werkt niet correct
117416 24451 [Decisionmaking] decisionlistchaptertemplate.html is not loading correct [Besluitvorming] decisionlistchaptertemplate.html wordt niet correct geladen
117390 24081 Filter in document book favorite no longer works [Favorieten] het gebruik van filters in favorieten werkt niet meer
117108 Performance issue for non zaaktypen customers [Logging] diverse errors in logging (opgelost)
117367 24386 ADFS log in does not work for the JOIN Now client on a specific ADFS server [ADFS] ADFS-aanmelding werkt niet met de JOIN Now-client op een specifieke ADFS-server
117108 24231 Unhandled exception in background service and ztc sync service [ZTC Sync Service] foutoplossing in de ZTC Sync Achtergrondservice
117333 22021 [Geo] Allow to expose additional fields in WFS service [Geo] Maak het mogelijk om extra velden in de WFS-service weer te geven
117101 24222 [Api] Fields are not being copied from address to case when linking using Api and case(folder) passed as item to be linked [RestAPI] Velden worden niet van adres naar zaak gekopieerd
115936 23635 [AKS] Scan PDFs are not or incorrectly generated in a container environment [AKS] Scan-PDF's worden niet of onjuist gegenereerd in een containeromgeving
112782 22028 [Decisionmaking] Handle date was not always correctly loaded in final decision pdf. [Besluitvorming] de afhandeldatum wordt niet altijd correct opgenomen in de besluit-PDF
117064 24160 Casetype document profiles gets overwritten with new empty document profile. [Zaaktypen][admin] aangepaste documentprofielen worden overschreven met het standaard documentprofiel
116895 24022 Editing a document template from JOIN Admin does not work in a Kubernetes container environment [AKS] Het bewerken van een documentsjabloon vanuit JOIN Admin werkt niet in een Kubernetes-containeromgeving
117043 23151 [ZTC] Improve logging in i-Navigator syncing [Zaaktypen][I-navigator] Verbeter de logging voor de koppeling met I-Navigator
116973 [ZTC Sync] Errors in ztc sync related to templates. [Zaaktypen] fouten bij de synchronisatie van sjablonen
110147 20944 [Macro] [Item] =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) macro only running after saving document, not after uploading or removing file [Registraties] macro =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) wordt alleen uitgevoerd na het opslaan van een document en niet na het toevoegen of wijzigen van een bestand
115925 21807 Link existing file should keep version management identical in both documents [Registraties][Koppel bestaand bestand] versiebeheer moet gelijk zijn bij het gebruik van de functie "koppel bestaand bestand"
115917 23624 [Security] Make it impossible to avoid a password change when the software detected a weak password [Security] Maak het onmogelijk om een wachtwoordwijziging te ontlopen wanneer de software een zwak wachtwoord heeft gedetecteerd
115449 22021 [Geo] WFS service does not return any points for a map layer [Geo] WFS-service retourneert geen punten voor een kaartlaag
116038 18723 Empty scan batches are sometimes not deleted. [Bulkscanning] Lege scanbatches worden soms niet verwijderd
113121 21586 When creating a case with the case type selected, not all fields are logged in the audit. [Zaken] bij het aanmaken van een nieuwe zaak worden niet alle velden opgenomen in de audit
116591 [Api] Allow to create case document with case in api [RestAPI] Sta toe om een zaakdocument binnen een zaak aan te maken
116555 [Decisionmaking] organizational units templates for default template [Besluitvorming] ondersteuning voor de functie "bevoegd gezag" bij besluitvormingsjablonen (PDF)
115856 23126 Notifications are shown empty or otherwise incorrect [Notificaties] notificaties worden soms leeg of onvolledig weergegeven
116418 23713 [Search] Files below e-mail items (and personal documents) can be seen in fulltext results by administrator users [Search] Bestanden onder e-mails (en persoonlijke documenten) kunnen worden getoond in fulltext zoekresultaten voor applicatiebeheerders
116227 21227 [SEARCH] pending tasks - sorting on text fields puts empty fields always on last page, with both a-z and z-a. [Search][Werkvoorraad] bij het sorteren op textvelden worden lege velden altijd onderaan de lijst geplaatst, ongeacht de ingestelde A-Z of Z-A sortering
116230 [SEARCH] Unlinking a workflow deletes the tasks, but the items are not deleted from the search index [Search] Bij het ontkoppelen van een workflow worden de taken wel verwijderd uit de database maar niet uit de zoekindex
116029 23592 [Decisionmaking] The code %CONFIDENTIALITY% for decisionlist returns a Yes when selecting both confiential and public. [Besluitvorming] de code %CONFIDENTIALITY% in de besluitvormingslijstsjablonen toont "JA" wanneer zowel vertrouwelijke als openbare besluiten worden geselecteerd
115669 21828 [DecisionMaking] Improvement for opening file using DDC [Besluitvorming] Verbetering voor het openen van een bestand met behulp van DDC
115571 18889 Directly open office file does not open file with long name when overall URL to open office file more than 259 characters [Bestanden] de optie " direct office bestanden openen" werkt niet met bestandsnamen langer dan 259 karakters
115114 21811 JOIN Now client does not work if the active configuration was removed; not possible to change configuration if active configuration uses ADFS and user cannot log in [JOIN Now] JOIN Now-client werkt niet als de actieve configuratie is verwijderd; niet mogelijk om de configuratie te wijzigen als de actieve configuratie ADFS gebruikt en de gebruiker niet kan inloggen
117745 [Elasticsearch] Detect and show read-only index message in portal and in bulk indexer [Search] wanneer er geen data naar de search index kan worden weggeschreven (geen opslagruimte) moet JOIN een foutmelding tonen aan de eindgebruiker
114291 20114 [Decisionmaking] Linking a new approval route while another approval route is still active fails. [Besluitvorming] Het is niet mogelijk een nieuwe accorderingsroute te koppelen wanneer er al een actief is
112865 17282 Remove document main tab if folder has >1000 documents. [Tabs][Dossiers] verwijder de standaard "hoofd-tab"  wanneer een dossier meer dan 1000 documenten bevat om de performance van grote dossiers te kunnen garanderen
110472 15979 Sometimes Mailing Codes are not linked to a document while linking from Pending Tasks. [Mailingcodes] Mailingcodes worden niet gekoppeld aan een document wanneer deze vanuit de werkvoorraad worden gekoppeld
116792 [API] Allow to filter on book key (parent key) for related items [RestAPI] maak het mogelijk om te filteren op een boeksleutel (de parent-key) bij gekoppelde registraties
100263 16603 Printing folder info without selecting a document gives an error [Printen] bij het printen van dossierinformatie zonder documentselectie wordt een foutmelding gegeven
101063 10345 Handle all activities with checklist [werkvoorraad] handel checklists af bij het in bulk afhandelen van werkvoorraad
123326 More than the expected amount of outgoing messages are being sent for new document creation action from StUFZKN [StUFZKN] Er worden meer dan het verwachte aantal uitgaande berichten verzonden bij het maken van nieuwe documenten door StUFZKN
123335 27595 The template editor saves templates incorrectly if the "Stream files from/to source" configuration option is enabled [Sjablonen] De sjabloon-editor slaat sjablonen verkeerd op als de configuratie-optie "Stream files from/to source" aan staat
123067 27549 DDC upload/download stopped working on some customer servers [JOIN Client] DDC uploaden / downloaden werkt niet meer op sommige servers van klanten
121802 [ZTC Sync] support 8 digit sequence number in cases itemprofile [Zaaktypen] ondersteun zaaknummers van 8 digits
119699 23714 Additional improvements in DataIndexer (revised code of action 11085) [OCR] Extra verbeteringen in DataIndexer (herziene code van actie 11085)
120141 [JOIN Now] when a folder contains subfolders, ignore the subfolder when saving the files [JOIN Now] wanneer een map submappen bevat, negeer deze bij het opslaan van de bestanden in een map (in verkenner)
120229 24861 [Pending tasks] filter on remaining days does not work [Werkvoorraad] sta niet toe om te filteren op de "resterende dagen"  kolom in de werkvoorraad
122800 Security issues found in penetration test of customer website Beveiligingsproblemen gevonden in penetratietest voor klant
121971 24223 Unable to delete cases from an expired case type. [Zaken] sta het toe om zaken te verwijderen van een vervallen zaaktype
122580 27348 "Signed" icon is also shown for converted PDF files [Signing platform] Het pictogram "Ondertekend" wordt ook weergegeven voor geconverteerde PDF-bestanden
122205 27204 Standard computer action "create merge file" does not link the address specified by address role [Workflow] De standaard computeractie "Maak een nieuw bestand" koppelt niet het adres zoals gespecificeerd in de adresrol
122233 27213 XML Import service cannot import certain PDF files [XML Import] sommige PDF bestanden kunnen niet worden geimporteerd
122411 25037 Math macros are not calculated for CaseDocument [Macro] MathMacro's worden niet correct berekend voor zaakdocumenten
120705 23877 [Pending tasks][ZTC] incorrect calculation of task due date for result action [Werkvoorraad][Zaken] de rappeldatum van de resultaatactie in de laatste status wordt niet correct berekend
122136 [AKS] Add config var for background svc, external search and aspx website & web ip - AKS migration and default config vars for containers [AKS][Containers] Add config var for background svc, external search and aspx website & web ip - AKS migration and default config vars for containers
120303 26450 [ADFS] User synchronization does not parse the prefix from a display name like "lastname firstname prefix" without separator character between last and first name [ADFS] Gebruikerssynchronisatie leidt het voorvoegsel niet af uit een weergavenaam als "achternaam voornaam voorvoegsel" zonder scheidingsteken tussen achternaam en voornaam
119930 25863 The drop-down arrow is missing from the handler field in the "assign to" window [Werkvoorraad] Het uitklappijltje ontbreekt bij het behandelaarveld in het venster "toewijzen aan" wanneer de omgeving teveel gebruiker bevat
121690 26354 Make the maximum amount of MEMO text extracted for search indexing after saving a document configurable (currently 16000 characters) [Document indexing]  Maak de maximale hoeveelheid MEMO-tekst die wordt geëxtraheerd voor zoekindexering na het opslaan van een document configureerbaar (momenteel 16000 tekens)
118497 [Pending tasks] previous button in fileviewer window is hidden [Werkvoorraad] de vorige pagina knop is niet zichtbaar in de bestandsviewer
120038 24596 [Geo] A case location with more than one linked case is deleted after 'moving' one of the linked cases to a new location [Geo] Een zaaklocatie met meer dan één gekoppelde zaak wordt verwijderd als een gekoppelde zaak naar een nieuwe locatie wordt 'verplaatst'
121737 27000 Connect randomly fails to fill company-related fields for CaseDocument Connect slaagt er soms niet in om adresgerelateerde velden voor CaseDocument in te vullen
117678 22092 [ZTC Sync][Checklist] Validation on BOOLEAN in automatic check (checklist) is not working [ZTC Sync][Checklist] Validation on BOOLEAN in automatic check (checklist) is not working
122010 Security issue found in penetration test of customer website [Security] Beveiligingsprobleem gevonden in penetratietest op website van klant
120542 21495 In rare situations disposal lists are not moved from Active to Destroyed. [Verwijderwizard] in sommige gevallen worden uitgevoerde verwijderlijsten niet verplaatst van actief naar uitgevoerd
120713 26565 [Decisionmaking] share-option is missing on DMD-file [Besluitvorming] de "delen" knop is niet aanwezig in een voorstel
119835 [Decisionmaking] incorrect message is displayed for locking files [Besluitvorming] er wordt een onjuiste melding getoond bij een bijlage die is geblokkeerd door een actief voorstel
121412 [Admin] Replace background image [Admin] Vervang de achtergrondafbeelding van het inlogscherm
121507 22750 EDI request randomly fails due to HMAC validation [Connect][EDI] EDI verzoeken mislukken af en toe door HMAC validatie
121024 24853 [Portal][Items] extend validation on duplicate addresses [Registraties} verbeter de validatie op duplicate adressen
121456 [ZTC] remove read only from the TEXT2 field in the casetype itemprofile [Zaken] zorg dat het veld "selectielijst"  in het zaaktype-profiel schrijfbaar wordt
121368 26407 Tasks are not visible in pending tasks when you don't have access to the registration. [Werkvoorraad] taken zijn niet zichtbaar wanneer je geen toegang tot de registratie hebt
120348 26062 Unable to create overview for user role pending tasks with comma's in the first 14 characters of the role name. [werkvoorraad[overzichten] het is niet mogelijk een overzicht van een gebruikersrol werkvoorraad te maken wanneer deze komma's bevat in de naam
121544 [WorkflowDesigner] Sub workflow link is reset in workflow if you change and save Subworkflow [WorkflowDesigner] Fouten in het configureren van de subworkflow functie
120516 26529 pending tasks overview always loads Assigned actions from logged in user, not from selected user or role. [Werkvoorraad] de verkeerde toegewezen acties worden getoond wanneer een overzicht wordt gemaakt van een gebruikersrol
121144 26642 [workflowdesigner] Composite "Or"/"And" operators are not saved or evaluated for an automatic decision link [workflowdesigner] De samenstellingsoperators "of"/"en"  worden niet opgeslagen of geëvalueerd voor een automatische beslissingslink
119838 26289 If you link a document book in zaaktypen.nl that was unlinked in the past and deleted in JOIN the document book was not restored. [Zaaktypen] als een ontkoppeld documenttype opnieuw wordt gekoppeld aan het zaaktype, wordt deze niet getoond in JOIN
118779 25598 Decos Connect worker process is using 99% of the CPU capacity [Connect] Decos Connect worker process gebruikt regelmatig 99% van de beschikbare CPU capaciteit
120449 Rest API OAuth redirect URL is incorrect for containerized deployments [Container] de RestAPI OAUTH URL is onjuist voor container-installaties
120453 Integrate Userlane e-learning [E-Learning] integreer Userlane als E-Learning methode
118067 25074 [workflowdesigner] User interface issues in the workflow designer [workflowdesigner] Problemen met de gebruikersinterface van de workflow designer
118420 25324 [Security] Vulnerability in login.decos.nl [Security] Kwetsbaarheid in config.decos.nl
117689 24618 Update roles container timestamp when linking first user or unlinking last user from roll. [Gebruikersrollen] werk de timestamp van de gebruikersrol bij zodra een eerste gebruiker wordt gekoppeld of een laatste gebruiker wordt ontkoppeld, zodat de rol wel/niet meer kan worden verwijderd
116413 22572 [ZTC] Sometimes ztc sync creates duplicate metadata books [Zaaktypen] Soms maakt de ZTC Sync Service dubbele boekmetadataprofielen aan in JOIN Admin
115827 Extend ztc items lock in admin [Zaaktypen] sta niet toe dat beheerders zaaktype-configuratie kunnen aanpassen of verwijderen in JOIN Admin (gedeeltelijke implementatie)
114652 19873 [MailClassifier] Improvements in mail extraction background service and tool [MailClassifier] Verbeteringen in de mail extraction background service
120342 [MailClassifier] Optionally exclude books from mail classifier prediction and indexing [Mail classifier] Sta via de Config Editor toe om bepaalde boeken uit te sluiten van indexering en (daarmee)

 voorspelling door de mailbox manager

55051 When items are destroyed by destruction list wizard, send delete event to Connect to make sure the item is also removed from back office application [Connect][Verwijderwizard] Wanneer registraties worden verwijderd door de verwijderwizard, stuur een event naar Connect om de registraties in de backoffice te verwijderen (gedeeltelijke implementatie, officiele release 2020.9.629)

JOIN Integraties

Downloadlink versie 2020.5:

JOIN Integraties - StUF ZKN 2020.5.628

JOIN Integraties - StUF BG 2020.5.628

JOIN Integraties - StUF DCR 2020.5.628

JOIN Integraties - StUF LVO 2020.5.628

JOIN Integraties - BerichtenBox 2020.5.628

JOIN Integraties - Admin (JIA) 2020.5

JOIN Integraties - CMIS 2020.5.628

JOIN XML Import service 2020.5.628

Lijst met acties:

JOIN StUF-Suite
Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels)
108228 [StUF-BG] SQLite Interop dll missing
109095 [StUF-ZKN] Missing person mapping in StUFZKN message
109637 [Connect] Enable https binding in Web.config so JOIN Connect can use https eventhandler/EDI URLs
111689 [JIA] Support custom item types in JIA cleanup
113342 [StUF-ZKN] StUFZKN fails to process requests due to check for vendor is case sensitive
114912 [StUF-ZKN] Handle non-allowed file types properly
116592 [JIA] Install/Upgrade integration fails if version string is not in correct format
116852 [StUF-ZKN] Allow to search for cases based on linked address with KVK number
117216 [StUF-ZKN] SendNotification handler improvements to resolve memory leak
117592 [StUF-ZKN] Use separate queues for sync and async messages in reception handler
118263 [StUF-ZKN] Use ServiceBusWorkers setting only for Sync messages
118615 [StUF-BG] Support of HTTPS in the KEY2GBA-v configuration.
118644 [MOLZ] Configuration option for "Send MOLZ messages only if address role in initiator"
116086 23476 [StUF-ZKN] Stuf ZKN service handler stops
116949 23932 [StUF-ZKN] Process the case message even when an error regarding wrong itemtype is encountered.
117305 24029 [StUF-BG] Searched statutory name is not embedded in outgoing message.
119340 25972 [StUF-ZKN] Documenten vanuit SquitXO zijn niet te genereren in Join bij vervallen zaken
122002 [INTG] In StUFZKN outgoing notification flow extended property are case sensitive
121507 118539 [JZD][Connect] EDI requests from Connect to StUFBG randomly fails
119325 26013 [INTG] Installation of integration fails because of existing IP and Domain restrictions in IIS.
117720 24512 [INTG][JIA] JIA background service to fails to fill messages log details due to duplicate entries in MessageLogDetail table

JOIN Klantcontact

Downloadlink versie 2020.5:

JOIN Klantcontact 2020.4 websetup.

JOIN Klantcontact 2020.4.45.1 patch

Lijst met acties:

JOIN Klantcontact
Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels)
118925 [EDP] UserName is not passed while sending the organization request to EDP
114195 [Email] style(Font type) is not getting selected in outlook or JKC email screen when it is configured in admin
120701 [Contact history] Searching Contact history with Channel as "None" shows error
113823 [Contact history] Contacthistory Column header displays " registration date" but the column is showing the Handle date of contacthistory
117719 24552 [Email] Foutmelding bij openen email box
119225 25765 [Ticket] Ticketsysteem als activiteit nog niet in de testomgeving weergegeven
119927 26171 [Taken] Aanpassen tijdstip verzenden taakherinneringen in JKC lukt niet
120400 26842 [Terugbelnotities] TBN planner data klopt niet
116841 23675 [Email] It is not possible to attach a Behandelaar to an email in JKC
117956 24536 [Tags] Inrichting Tags in beheer
118915 25662 Het is niet mogelijk om werktijden uit te zetten
121375 26825 Gekoppelde items aan Aantekening niet zichtbaar na plaatsen afbeelding
120999 26645 [Terugbelnotities] Veld gecreërd niet ingevuld als je TBN opent uit de mail
120239 24571 Medewerker niet zichtbaar in JKC
123188 Cleanup Scheduler for Saga, Obsolete Entries & Files handler doesn't run during specific time
122518 News source name not visible on dashboard & in entity
122417 Edit contact history screen showing incorrect options or no options under question and answer dropdown
121429 [Tags] Het is niet mogelijk een tag handmatig in te vullen na het selecteren van de eerste tag
121984 [Tags] Issue in de uitklaplijst bij tags
119048 [Social Media] Verbeter de telling van Social M
122569 27101 Gekoppelde Links +Themapagina's Issue
122848 27453 Bij het toevoegen van een gebruiker aan een lokale groep verdwijnt de helft van de gebruikers
121859 27020 AD groepen syncen niet goed
121141 26591 Aanpassen presentatievolgorde taken in JKC
122290 26701 Error wanneer contacthistorie wordt bijgewerkt
121656 26633 Er worden <br> tags toegevoegd in de editor in plaats van nieuwe regels