Releasenotes Zaak en Document versie 6.26

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 6.26). Deze versie wordt op de eerste werkdag van juli 2019 vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.26. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 11 juni 2019.

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
104010 18717 Diacritic characters are not visible correctly on web parts window [Dashboard] Diakrieten worden niet goed weergegeven in onderdelen van het dashboard
104069 18682 Connect does not consistently audit file downloads [Connect] In Connect worden Downloads niet consistent geaudit
104821 18885 [Decisionmaking] [pdf] Make the styles for the table of contents customizable. [Decisionmaking] Maak het mogelijk om de styles van de voorstel PDF zelf aan te passen
104759 Move SQL update scripts from SourceSafe, to TFS, to simplify docker build Verplaats SQL update scripts naar TFS, om de docker build te vereenvoudigen
101592 16727 If an itemprofile has a duplicated field, one version is shown in the admin and the other version in the portal. Toon altijd dubbele velden in een itemprofiel als hier sprake van is
103515 [JOIN Mobile] [RestAPI] DMD Status not corrected return from Rest API and user role does not available while sending feedback from DMD [JOIN Mobile] [RestAPI] Zorg dat de status van het voorstel correct wordt teruggegeven door de RestAPI
104364 18801 [Background Service] Singletons are not being released correctly [Background Service] Singletons worden niet correct vrijgegeven in de backgroundservice
99364 Renaming a handler role results in empty list  in pending items of activities. [Werkvoorraad] Na het hernoemen van een gebruikersrol wordt de werkvoorraad van de rol leeg weergegeven
104341 [JOIN Mobile] [Search] Pending items show 'No tasks available' for user role containing multiple words in name [JOIN Mobile]  De werkvoorraad toont geen taken in JOIN Mobile wanneer Search is geactiveerd met de instelling "filter bar behavior= always"
104342 18677 [Dropfile] Support prefilling TEXT10 field [Dropfile] Ondersteun het voorinvullen van het TEXT10 veld
104255 18840 [Overview] Records in Equivalent relations are displayed twice in overview [Overview] Registraties met gelijkwaardige relaties worden dubbel weergegeven in overzichten en exports
104217 Detailed workflow information screen hangs for very large workflows [Workflow] Het workflow detailscherm loopt vast bij erg grote workflows
104190 RTF Label merge not always opened if DDC Streaming is used [Sjablonen] RTF sjabloon opent niet altijd als DDC Streaming gebruikt wordt
104121 18816 [Decisionmaking] Scenario's without a board roll do not show on the decision list [Decisionmaking] Voorstellen zonder collegestap worden niet weergegeven op de besluitenlijst
103830 18724 [ConvertToPdf] Double e-mail header when we conversion from .msg to .pdf [PDF Conversie] Er wordt een dubbele header (engels en nederlands) getoond bij het converteren van een MSG-bestand naar PDF
103873 [JOIN Mobile] API changes for file attachments window [RestAPI] Diverse RestAPI verbeteringen voor het ondersteunen van bijlagen bij documenten in JOIN Mobile
101750 16334 [Pending tasks] inconsistent behavior assign and Back to role [Werkvoorraad] keer altijd terug naar de werkvoorraad wanneer een taak wordt toegewezen en wordt teruggezet bij het team
103268 [JOIN Mobile] Show input instruction in task detail window, when available from action type in portal [RestAPI] Toon procesinformatie bij een taak wanneer deze beschikbaar is in JOIN Mobile
103040 17031 [Tracing] When profiling is ON, adds an extra tracing while retrieving default template and showing letter button De briefknop (standaard sjabloon) verdwijnt zo nu en dan bij gebruikers
104036 Support parent relations and internal item data for connect systems in REST API [RestAPI] Ondersteun parent relaties en interne veldnamen voor Connect in de REST API
101714 [RestAPI] Update Swagger-documentation with FAQ and API-examples [RestAPI] Breid de documentatie van de RestAPI uit met voorbeelden en extra informatie
104027 17812 [Decisionmaking] Monitoring secretary action will not reactivate if the decision workflow is set back to the board decision step after the monitoring secretary action was handled. [Besluitvorming] De monitoring actie van het secretariaat wordt niet heropend als de workflow wordt teruggezet naar de besluitvorming stap van het college.
103872 17880 [Decisionmaking] show chapters and attachment in meet-step of DMD window [Besluitvorming] Toon de paragrafen en bijlagen ook in de vergaderstap van het besluitvormend documentschem
102190 18136 Connect does not respect the "EnableUnicodeFilenames" setting [Connect] Connect respecteert de instelling "EnableUnicodeFilenames" niet
103543 17645 [Workflow] Memory issues in HTML5 workflow designer [Workflow] Problemen met geheugengebruik van HTML5-workflow designer
103070 18503 [Decisionmaking] If a board member without the rights to handle the monitoring action is the last member to make a decision, the monitoring's action will not be handled. [Besluitvorming] Wanneer het collegelid die als laatste een keuze maakt in de besluitvorming stap geen rechten heeft om de bewaak voortgang stap af te handelen, blijft deze stap actief.
103309 18317 Automatic login does not work properly in JOIN Now for iWriter [JOIN Now] Automatische aanmelding werkt niet correct in JOIN Now voor iWriter
102601 18186 [Workflow] Connection lines are missing in HTML5 workflow editor when JOIN Admin language is not English or Dutch [Workflow] Verbindingslijnen ontbreken in HTML5-workfloweditor wanneer de JOIN Admin-taal niet Engels of Nederlands is
102268 18174 [Workflow] Date editor is shown for CITY field in HTML5 workflow editor [Workflow] Datumeditor wordt weergegeven voor het veld CITY in de HTML5 workflow-editor
102611 [JOIN Mobile] Implement attachment count in API [RestAPI] Implementeer telling van bijlagen in de API voor JOIN Mobile
102740 [JOIN Mobile] Remove Anti-forgery cookies after logging in using oAuth [RestAPI] Verwijder anti-forgery-cookies na het inloggen met oAuth in JOIN Mobile
102695 [Portal] Error page is shown when we click on JOIN Home logo [Algemeen] De home button (JOIN logo) werkt niet
99683 [ZTC Sync] set legal or serviceterm as due term for result and result checklist action [Zaaktypen] stel de wettelijke of servicenorm van het zaaktype in bij de resultaatacties, zodat altijd het juiste aantal dagen wordt berekend
97719 [ZTC Sync] assign result action in ZTC Workflow to handler from previous link [ZTC Sync] wijs de resultaat actie in de zaak altijd toe aan de behandelaar van de vorige stap in het behandelproces
103019 [Elastic] Pending items are not available in list when descending sort order is applied on sequence and Bulk Indexer is executed. [Elastic] Pending items are not available in list when descending sort order is applied on sequence and Bulk Indexer is executed.
102083 18016 [Workflow] Wait link value is not saved in Silverlight editor [Workflow] Wachtschakelwaarde wordt niet opgeslagen in Silverlight-editor
100549 [JOIN Mobile][Decisionmaking] Do not show statuses in the progress window when they are not applied in the document type [JOIN Mobile][Besluitvorming] Statussen niet in het voortgangsvenster weergeven wanneer ze niet in het documenttype zijn toegepast
102716 It is possible to link items to processed items if external search engines are used for filtering Het is mogelijk om registraties aan afgehandelde registraties te koppelen als externe zoekmachines voor filteren worden gebruikt
102595 18326 Diacritic no longer work in item profiles Na de beveiligingsupdate worden speciale karakters niet goed weergegeven in de itemprofielen
102193 17940 Handlers are no longer recognized Na de beveiligingsupdate worden behandelaren niet meer herkend op het workflowtabblad van een registratie
102532 18099 JOIN Now fails to save new Word file in WebDAV mode when website uses SSL offloading [JOIN Now] JOIN Now slaagt er niet in om een nieuw Word-bestand in de WebDAV-modus op te slaan wanneer de website SSL-offloading gebruikt
96243 Scrollbar is missing in disposal lists adjustment tab [Verwijderlijsten] de scrollbar ontbreekt in het tabblad "aanpassingen" van een actieve verwijderlijst
101349 [JOIN Mobile] Incorrect action type options are available for DM activity from activity detail screen [RestAPI] onjuiste actietypen worden meegegeven aan een voorstel in JOIN Mobile
102439 18077 Correct text for document profile selection in folder book options [Admin] Correctie van de tekst voor documentprofielselectie in de opties van een dossierboek
102216 18152 Waiting points in workflows cannot refer to date fields higher than DATE8. [Workflow] Wachtpunten in workflows kunnen niet verwijzen naar datumvelden hoger dan DATE8.
102520 [ADFS] A user is locked by the  AAD user synchronization when the onPremisesSamAccountName does not match the account name used in Azure Active Directory [ADFS] Een gebruiker wordt geblokkeerd door de AAD-gebruikerssynchronisatie wanneer de onPremisesSamAccountName niet overeenkomt met de accountnaam die wordt gebruikt in Azure Active Directory
102489 18200 [ADFS] No access to application after renewing expired AAD key [ADFS] Geen toegang tot toepassing na verlenging van verlopen AAD-sleutel
102422 [API] Itemprofile does not return all field properties like table level, default value, field type [RestAPI] geef alle eigenschappen van een itemprofiel terug met de API
99157 16719 [Decisionmaking] Date fields are not always correctly loaded when generating pdf file [Besluitvorming] Datumvelden worden niet altijd correct geladen bij het genereren van de besluiten pdf.
102098 17689 [Workflow] Silverlight workflow designer raises an exception when opening a recently saved workflow [Workflow] Silverlight-workflow designer geeft een foutmelding bij het openen van een recent opgeslagen workflow
92415 [Decisionmaking - API] Link approval route when submitting concept proposal [RestAPI] maak het mogelijk om in JOIN Mobile accorderingsroutes te selecteren bij het indienen van een voorstel
101969 17680 [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover doesn't work correctly [ADFS] Azure Active Directory signing key rollover werkt niet correct
100222 17376 Do not show 'New document' menu option or DOCUMENTS tab in workflow details when documents tab is not allowed for the main item type of the workflow [Rechten] Verberg de optie "Nieuw document" en de DOCUMENTEN-tab in het workflowdetails-scherm als de documenten-tab niet toegestaan is voor het hoofditemtype van de workflow
101516 17864 WFS (map layers) Connect System validation does not work [Connect] WFS (kaartlagen) Connect-systeemvalidatie werkt niet
101045 17644 [DDC Sign] Digital Sign files not working anymore, receives a failure when the user try to sign PDF file [Ondertekenen] het ondertekenen van een PDF leidt tot een foutmelding
101680 Synchronizing case types take too long and while consuming too much CPU [Zaaktypen] Het synchroniseren van zaaktypen duurt te lang en verbruikt teveel CPU
101619 17380 Documents from scan with valid OCR not indexed by bulkindexer. [Scanning] Scan documenten met een correcte OCR worden niet geïndexeerd door de bulkindexer.
99114 14504 [ZTC] Status notification email should not sent using  EMAIL2 of address item [ZTC] De statusnotificatiemail zou niet moeten worden verzonden aan het emailadres in het EMAIL2 veld
101535 17436 Filter on document type or case type is not working with Elastic search [Search] het filteren met een combinatie van zaaktype en documenttype leidt niet tot het juiste resultaat in zaakdocumenten
101304 17661 Internal errors in ADFS module [ADFS] Interne fouten in ADFS-module
101484 17840 "Item applies to" field values are not inherited to child items in Elastic Search if item keys are lower case [Search] "Alleen zichtbaar voor" waarden worden niet geïndexeerd in onderliggende objecten bij sleutels zonder hoofdletters
101379 17717 Continuous background processes only run once, until restarted manually [Backgroundservices] Continue achtergrondprocessen worden slechts eenmaal uitgevoerd totdat ze handmatig opnieuw worden opgestart
101417 17804 DDC (JOIN File control) is taking much more CPU after installing 6.0.25 DDC (JOIN File control) gebruikt veel meer CPU na installatie van 6.0.25
101359 Improve performance for retrieving case documents in Connect [Connect] Verbeter de performance voor het ophalen van zaakdocumenten in Connect
101319 17733 Folder item applies to rights are not respected if they are not copied to case documents [Search] Het alleen zichtbaar voor veld van een dossier wordt genegereerd bij zaakdocumenten als het veld niet wordt gekopieerd
101295 17692 JOIN Now file upload no longer works if default temp path is configured on the client [JOIN Now] Bestandsupload werkt niet meer als standaard temp-pad is geconfigureerd op de client
101214 Skip syncing deleted case types from INavigator [I-Navigator] Sla verwijderde zaaktypen uit iNavigator over bij het synchronseren
101181 Allow to filter files on the field ITEMTYPE_KEY2 [Connect] Sta het filteren van bestanden op het veld ITEMTYPE_KEY2  toe
101180 Support for configurable bucket names in S3 ObjectStores Ondersteuning voor configureerbare bucketnamen en container namen in S3 ObjectStores
101048 17576 Errors in the Dutch mail after receiving feedback in decision making Fouten in de bevestigingsmail bij het ontvangen van feedback bij besluitvorming
101046 Support for running Connect behind SSL Offloaders [Connect] Ondersteuning om Connect achter SSL Offloaders te draaien
100823 [Office 365] Outlook add-in completion [Office 365] Outlook-Invoegtoepassing voltooien
100817 [Office 365] Implementation of Send & Save in Outlook add-in [Office 365] Implementatie van Verzenden & Opslaan in Outlook-invoegtoepassing
100814 [Office 365] Implementation of Save in JOIN and Attach from JOIN in Outlook add-in [Office 365] Implementatie van Opslaan in JOIN en Bijvoegen uit JOIN in Outlook-invoegtoepassing
100811 [Office 365] Outlook add-in basic integration with JOIN Now user interface [Office 365] Integratie van Outlook invoegtoepassing met JOIN Now-gebruikersinterface
100808 [Office 365] Installable Outlook add-in [Office 365] Installeerbare Outlook invoegtoepassing
99920 [JOIN Mobile] List of activities in mobile app uses the filter applied by the same user in JOIN Portal [JOIN Mobile] Lijst met activiteiten in de mobiele app maakt gebruik van het filter dat door dezelfde gebruiker in JOIN Portal is toegepast
100609 [JOIN Mobile] Positioning of Login Button and Description is not as per the designs [JOIN Mobile] Positionering van de login-knop en beschrijving komt niet overeen met het ontwerp
97605 [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied [Portal] pagination is not working when querying on non-elastic book and filter is applied
100759 17445 ADFS login fails if Azure Active Directory is used and a  Microsoft Azure Federated SSO Certificate is configured for the AAD application [ADFS] ADFS-aanmelding mislukt als Azure Active Directory wordt gebruikt en een Microsoft Azure Federated SSO-certificaat is geconfigureerd voor de AAD-toepassing
100557 17478 Lock update takes too much time in JOIN Now for large books, when records are filtered in JOIN Portal [JOIN Now] Lock-update kost te veel tijd in JOIN Now voor grote boeken, wanneer records gefilterd zijn in JOIN Portal
100590 Update Woonplaatsen.csv for 2019 Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2019
99392 16559 Already started workflow action shows statuses for new version of the same workflow [Zaaktypen] Een eerder gestarte workflowactie toont statussen voor de nieuwste versie van dezelfde workflow
99907 [Search] support OR operator in "Search all" [Search] Ondersteun zowel AND als OR in de zoekoperator in JOIN Search
100102 [Api] starts with filter do not work with fields having space in value when elastic search is ON and filterbar is Always [RestAPI] betere ondersteuning van spaties in zoekopdrachten
99882 [Api] Use of filters shows 'No Tasks available' when elastic search is ON [RestAPI] filters voor opgeschort en toegewezen geven geen resultaten terug wanneer searchAPI wordt gebruikt
99781 [Search]  changes in behavior for external search engine [JOIN Search] diverse wijzigingen bij het gebruik van externe zoekmachines
99653 15184 MIT templates are not being opened sometimes in IE when created from answer wizard MIT-sjablonen worden soms niet geopend in Internet Explorer wanneer ze zijn gemaakt vanuit de antwoordwizard
98872 14372 Disposal lists are being hidden after disposing if they are linked with admin container in active [Verwijderlijsten] Verwijderlijsten worden verborgen na verwijdering
98541 16280 [ADFS] Synchronize Azure Group membership of users in AADSync task [ADFS] Synchroniseer Azure Group-lidmaatschap van gebruikers in de AADSync-taak
98151 16157 When MEETING book is shown on root level, it's not visible on linking from %MEETING_MARK% [Vergaderingen] Wanneer bij een vergaderboek de instelling "toon boek op hoofdniveau" in ingeschakeld, kan deze niet worden gekozen bij het koppelen
97552 15227 Merge template with type folder is not visible for related folder items [Sjabloon] Sjablonen van het type "dossier" zijn niet zichtbaar wanneer een overzicht wordt gegenereerd op het tabblad "gerelateerde dossiers"
97400 14453 File name with ' is not opened with WebDAV. Bestanden met het karakter ' in de naam kunnen niet worden geopend met WebDAV (bestanden openen zonder de JOIN Client)
97297 [Decisionmaking] Show the proposal PDF as attachment in the DMD-window [JOIN Besluitvorming] Toon de voorstel PDF bij de bijlagen in het besluitvormingsscherm
93100 14559 [Search] sorting items in hierarchical book does only work per page [Search] sortering van registraties in hierarchische boeken werkt alleen per pagina.
94563 11014 Email service sometimes do not send email as the mail data file is already deleted Email service sometimes do not send email as the mail data file is already deleted
93396 12567 [Search] Index all the scan pages in the blob index [Search] Index all the scan pages in the blob index
92819 14021 Do not allow to create a user role with a name matching a user name from ZTC sync service. Sta niet toe om een gebruikersrol te maken met een naam die overeenkomt met een gebruikersnaam via de ZTC-synchronisatieservice.
91372 E-mail service has lots of error message for space word &nbsp + More over stationary images are not visible in email due to error in loading html as XML E-mail service have lots of error message for space word &nbsp
90807 11371 [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer [Search] The index analyzer is applied while searching for text fields instead of the search analyzer

Beschrijvingen / Highlights

Office 365 integratie

We hebben het afgelopen kwartaal hard gewerkt aan de integratie met Office 365. Dit is een krachtige integratie geworden waarmee we de functionaliteiten van JOIN Zaak & Document en JOIN flink hebben uitgebreid. En niet onbelangrijk om te vermelden: met de nieuwe Office 365 integratie heb je helemaal geen JOIN Client meer nodig!!!

In Outlook en Outlook Online

Met de nieuwe Office 365 integratie kun je zowel vanuit Outlook als de browserversie (Outlook Online) de volgende dingen doen:

  • mail opslaan, bijlagen apart opslaan
  • mail opstellen, bestanden bijvoegen uit JOIN en direct opslaan in JOIN na verzending.

Bovengenoemde functionaliteiten zijn mogelijk doordat we JOIN Now als zogenaamde Office add-in kunnen toepassen in outlook. Omdat de add-in ook wordt ondersteund in de browserversie van Outlook hoef je zelfs geen Outlook meer te installeren op de pc. Bijkomend voordeel is dat de JOIN Now client niet meer op jouw PC hoeft te worden geinstalleerd. Daar zal de systeembeheerder ook heel blij van worden, omdat hij JOIN Now (en de bjibehorende registerinstellingen) niet meer hoeft te distribueren naar alle gebruikers.

via deze link kom je op de wiki-pagina van de integratie met Office 365: JOIN Now - Office 365

Anonomisatietool

JOIN Besluitvorming

JOIN Search

We blijven JOIN Search doorontwikkelen. Steeds meer klanten maken gebruik van de krachtige zoekoplossing binnen JOIN Zaak & Document en we ontvangen veel positieve signalen van eindgebruikers, die vinden wat ze zoeken en vooral ook onder de indruk zijn van de snelheid van de geboden oplossing.

RestAPI

We hebben onze API ook weer flink uitgebreid in versie 6.26. Niet alleen om JOIN Mobile (en de nieuwe desktop-interface) waar we hard aan werken) verder functioneel te maken, maar vooral ook om andere leveranciers te laten aansluiten. Diverse integraties zijn inmiddels ontwikkeld en er staan er ook alweer een aantal aan te komen (waaronder bijvoorbeeld de aansluiting op de ondertekeningssoftware van Validsign en Zynyo).

Daarnaast en niet onbelangrijk te vermelden hebben we de documentatie van de API flink uitgebreid met versie 6.26. Zo hebben we extra uitleg toegevoegd met allerlei nuttige voorbeelden, zodat je nog sneller zelf een integratie kan ontwikkelen met de JOIN RestAPI.

De documentatie vind je in Swagger (de interface die we gebruiken voor de API). De API vind je door achter de URL (achter /ASPX) van JOIN (bij ons https://zaaksysteem.meervoort.nl/aspx/api) API te typen. Je komt dan direct op de juiste pagina uit:

 
Swagger UI

Om aan te sluiten op de API heb je een licentie nodig. Neem hiervoor contact op met je accountmanager. Daarnaast kunnen we een training faciliteren zodat je nog meer kunt halen uit de mogelijkheden die onze krachtige API biedt.

Workflowdesigner

In versie 6.25 hebben we een nieuwe designer uitgebracht. Deze designer (waar geen clientsoftware meer voor nodig is en die in alle ondersteunde browsers kan worden gebruikt) is op basis van HTML5 zodat we afscheid kunnen gaan nemen van de Silverlight versie.

Ondanks de uitgebreide tests die we voorafgaand aan de release hebben gedaan, hebben we van diverse klanten meldingen gekregen over vastlopen van de nieuwe designer bij het gebruik in grote workflows. Deze fout bleek te zitten in de software die wij hiervoor in gebruik hebben genomen. Gelukkig kon de leverancier van deze software ons snel helpen, zodat we nog voor de release van versie 6.26 de verbeteringen konden implementeren. Een aantal klanten hebben de verbeterde versie getest en geen nieuwe issues meer gerapporteerd.