Releasenotes Zaak en Document versie 6.25

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

< Terug naar Releasenotes

JOIN Zaak & Document versie 6.25 wordt eind maart 2019 vrijgegeven. Deze lijst is bijgewerkt tot 25 maart 2019

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 6.25). In deze versie hebben we ons gericht op de doorontwikkeling van JOIN Besluitvorming, de herontwikkeling van de Workflowdesigner en een hoop stabiliteitsverbeteringen. In de tussentijd staan we niet stil voor wat betreft de doorontwikkeling van ons nieuwe platform JOIN Mobile / Desktop.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 6.25. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 25 maart 2019.

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
100069 17341 In a load-balanced environment, sometimes ADFS login and sometimes non-ADFS login is shown when configured for ADFS In een load-balanced omgeving wordt soms ADFS-login en soms niet-ADFS-login weergegeven wanneer de omgeving is geconfigureerd voor ADFS
99851 All the tasks are not listed on Task list page only first 20 are available [RestAPI] Niet alle taken zijn zichtbaar, alleen de eerste 20 in de lijst
96856 14674 Fields in workflow link instance are sometimes not filled from main item Velden in een workflowstap worden soms niet ingevuld vanuit de registratie
98139 15629 When working with the advise/feedback option in decision making the proposer gets 2 e-mails [JOIN Besluitvorming] de opsteller krijgt 2 mails wanner er advies is gegeven
98801 16745 Calculated delay (traffic light) in pending items list is empty or incorrect for forwarded / resumed actions Berekende vertraging (stoplicht) in werkvoorraad is leeg of onjuist bij doorgestuurde / hervatte acties
88213 12486 Improve performance on search actions using case or document number Verbeter de performance voor zoekacties op zaak of documentnummer
98128 16252 [Decision Making] Changing the proposal type resulting in double paragraphs [JOIN Besluitvorming] sta niet toe om het voorsteltype te wijzigen wanneer deze is aangemaakt om fouten te voorkomen in het proces en het voorstel
98474 15899 Do not try to insert APP_STATUS records when the user name is empty Maak geen APP_STATUS record als de gebruikersnaam leeg is
98736 14621 Ignore file lock if they are older than 24 hours. Negeer een file lock van meer dan 24 uur oud.
98113 [API] Support search box in task list to search for a specific task [API] Support search box in task list to search for a specific task
98653 16033 Assigned actions are not shown in the user's personal  pending item dashboard graph Toegekende acties worden niet getoond in het dashboard van de gebruiker bij de resultaatgrafiek
98638 16822 [ADFS] Logged-in user is recreated when LoggedOut.aspx?r=14 page is loaded [ADFS] De ingelogde gebruiker wordt opnieuw aangemaakt wanneer de pagina LoggedOut.aspx?r=14 wordt opgevraagd
98345 13461 More scan pages are deleted than selected Er worden meer scanpagina's verwijderd dan de geselecteerde pagina's
98529 15141 It should not be possible to link items to handled meeting items if handled jitems are readonly Het moet niet mogelijk zijn om registraties te koppelen aan afgehandelde registraties als registraties alleen lezen zijn
98363 Execute OCR engine on PDF files that don't contain text for indexing purposes Voer OCR uit op PDF bestanden zonder tekst zodat deze geindexeerd kunnen worden
97617 16121 [ZTC Sync] improvements ZTC mappings [ZTC Sync] Verbeter de ZTC Mapping zodat items die verwijderd zijn in zaaktypen.nl ook te verwijderen zijn in de admin.
98232 10328 [Search] Search by pending task status (active, assign, forward, etc) not working anymore from facets [Search] Search by pending task status (active, assign, forward, etc) not working anymore from facets
98058 Convert RTF files server side instead of client side Converteer RTF bestanden op de server in plaats van op de client
95799 13211 Checklists having long checks are not correctly synchronized from zaaktypen.nl Checklists met lange omschrijvingen van de checks worden niet goed gesynchroniseerd vanuit zaaktypen.nl
97928 Cookies are not sent to the JOIN Now Webservice [JOIN Now] Cookies worden niet verstuurd naar de JOIN Now webservice
96824 14143 Duplicate workflows are linked with document when created from answer wizard [Workflow] Dubbele workflows worden gestart als het document vanuit de werkvoorraad wordt aangemaakt
97696 16387 ADFS login no longer works when Azure App Proxy is used [ADFS] ADFS login werkt niet meer bij gebruik van Azure App Proxy
97688 16277 Due term is incorrectly calculated when checklist is re-executed or case type action is forwarded De rappeldatum wordt verkeerd uitgerekend als een checklist opnieuw uitgevoerd wordt of de zaaktype-actie wordt doorgestuurd
97685 16004 Decos Data Index Service skips failed files from the past in reindex mode Decos Data Index slaat overgeslagen bestanden uit het verleden over in herindexeermode
97645 16393 Wait links are not being handled by background service [Workflow] Wachtschakels worden niet altijd correct afgehandeld door de backgroundservice
97618 15453 Error while uploading files in Word after saving multiple times within a short term [JOIN Now] Foutmelding bij het uploaden van geopende bestanden als er meerdere keren wordt opgeslagen in korte termijn
97520 16337 Join now is not working after single logon for ADFS with Azure proxy [JOIN Now] JOIN Now werkt niet correct in combinatie met single login ADFS op basis van Azure Proxy
96028 [Portal] exclusive document can be saved without all mandatory fields filled zaakdocumenten kunnen worden opgeslagen zonder dat alle verplichte velden zijn ingevuld
96527 15441 Date fields are converted to English date format when a Word document is converted to PDF Datumvelden worden geconverteerd naar Engelse datumindeling wanneer een Word-document wordt geconverteerd naar PDF
96057 13789 Join now send and save is not working when user have multiple shared mail box and multiple sent items folder [JOIN Now] "opslaan en verzenden" in outlook werkt niet wanneer de gebruiker meerdere gedeelde mailboxen en meerdere sent items mappen heeft
97214 16196 Day and Month are swapped when an overview is converted to Excel (day number <= 12) [Exceloverzicht] Dag en maand worden omgekeerd wanneer een overzicht wordt omgezet naar Excel en het dagnummer is <= 12
96228 13888 Linking an address after new address duplicate check was triggered does not work correctly Het koppelen van een adres nadat een nieuw adres als duplicaat is gedetecteerd werkt niet goed
94689 13700 BOL8 field is not visible in list view Het veld BOL8 kan niet worden weergegeven in lijsten
97007 16067 JOIN client does not install properly on Citrix server [JOIN Now] De JOIN client installeert niet goed op een Citrix server
96976 Avoid 0kb files overwriting existing files on failed DDC upload actions Voorkom dat lege bestanden bestaande bestanden overschrijven bij onsuccesvolle DDC uploads
96029 [Portal] on the form view of a file the convert to PDF button is displayed twice De converteer naar PDF knop wordt ten onrechte 2 keer getoond in de knoppenbalk
96033 15650 Sometimes not all document types are visible in document type drop-down for a case document Soms zijn niet alle documenttypes zichtbaar in de uitklaplijst bij een zaakdocument
96778 15326 Background services are started twice on load balanced environments without any configuration Achtergrondprocessen worden twee keer gestart op load balanced omgevingen zonder extra configuratie
96702 Implement HMAC authentication for connect events Implementeer HMAC authenticatie voor connect events
96533 15612 Forwarded checklist action seems as handled with target user and workflow stuck after it Wanneer een checklist wordt doorgestuurd lijkt het alsof deze als afgehandeld wordt getoond bij de nieuwe behandelaar, en de worklfow loopt hierdoor vast
93286 11907 Sometimes notes data disappeared in Corsa folders Uitgebreide inhoud is niet altijd zichtbaar in dossiers die geconverteerd zijn vanuit Corsa (conversie)
96331 15752 Board approval action can not be handled when concept action has been reopened [JOIN Besluitvorming] De stap College (bestuur) kan niet worden afgehandeld als de actie is heropend
85067 9740 Empty mail: You have new notifications in your pending items De notificatiemail "U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad" wordt soms leeg gegenereerd
95704 [API] -Filter not working when fetching related entity. [RestAPI] -Filter werkt niet bij het ophalen van een gerelateerde entiteit
93101 Notifications table not created on SQL when upgrading database using config editor [Database] de notificaties tabel wordt niet aangemaakt op SQL wanneer de database wordt bijgewerkt met de JOIN Config Editor
91348 12559 [Portal] Cases can be linked on the documents tab of a meeting Zaken kunnen worden gekoppeld op de tab documenten van een vergadering
96006 15721 JOIN Now does not apply correct user rights after first sign-in. Problem is resolved by immediately closing and re-opening the JOIN Now window. [JOIN Now] JOIN Now geeft bij 1e keer inloggen niet de juiste optie. Na JOIN Now gesloten te hebben en direct weer te openen kom je wel in het juiste scherm.
92512 10776 JOIN Now does not start in Powerpoint on Windows client where Microsoft.Office.Interop.Powerpoint.dll is not present [JOIN Now] JOIN Now werkt helemaal niet in Powerpoint op een Windows werkstation waar de component Microsoft.Office.Interop.Powerpoint.dll niet aanwezig is
95681 15572 Standard text is not being removed in Chapter if it is removed from ZTC [JOIN Besluitvorming] De standaard tekst wordt niet verwijderd in een paragraaf wanneer deze in JOIN Zaaktypen wordt verwijderd
95871 15480 Concept pdf is not generated with default font and font-size [JOIN Besluitvorming] dwing via een setting in de config editor af dat de besluitvormingsdocumenten met een vast lettertype en grootte worden gegenereerd.
95832 [Decisionmaking] improve the scenario's with secretary and decisiontaking steps in decisionmaking process [JOIN Besluitvorming] vergroot de flexibiliteit bij het configureren van de vergader- en besluitstap in het besluitvormingsproces
95662 15531 [RestAPI] Outcomes for board outcome actions are not visible in app [RestAPI] De uitkomsten van de collegestap in JOIN Besluitvorming worden niet correct getoond in de API
93217 [Reject case] improvements in case reject action. Diverse verbeteringen in de zaak weigeren-functionaliteit
95154 15215 [Decisionmaking] Proposal pdf is not updated correctly when creator make changes and relink the approval route [Besluitvorming] Voorstel pdf wordt niet correct geupdated als de indiener de route wijzigt en opnieuw linkt
95447 [Mail Classifier] Case marks in too large mail chains are not processed correctly by mail classifier [Mailbox manager] Zaakkenmerken gevonden in lange mailconversaties (kettingen) worden niet correct verwerkt door de mailbox manager
93315 14726 [DecisionMaking] ë is not handled correctly by the BBV decisionlist (PDF conversion) [JOIN Besluitvorming] ë wordt niet goed geconverteerd in de besluitenlijst
95364 includeAssignedTask is not included in next prev HATOES links [RestAPI] includeAssignedTask worden niet toegevoegd aan volgende/vorige HATOES links
93607 14264 Checking in a case checked out by another user does not check in its case documents Wanneer een zaak wordt ingecheckt door iemand anders dan die de zaak heeft uitgecheckt zorgt ervoor dat de documenten niet worden ingecheckt.
95217 15385 JOIN Portal and Admin show empty screen for customer using ADFS in combination with AAD or SSL offloading JOIN Portal en Admin tonen een leeg scherm voor klant met ADFS in combinatie met Azure AD of SSL offloading
95083 Singletons of background workers are not released on graceful backgroundservice stop Singletons van achtergrondtaken worden niet vrijgegeven bij het correct afsluiten van de background service
95052 Cannot unlink Address from CaseDocument Kan geen adres van een Zaakdocument ontkoppelen
95022 7915 Don't make duplicate case type or document type books if a book with the same name already exists Voorkom duplicate zaaktypen of documenttypen als een type met dezelfde naam al bestaat
88400 12613 Save button on notes-tab (comments) does not respond De opslaan knop op de "commentaar" tab van een registratie reageert niet
93216 [Fileviewer 4 frame] Change caption in file viewer when file can not be displayed [Fileviewer 4 frame] verander de tekst die wordt getoond wanneer een bestand niet kan worden weergegeven
94630 15210 [DecisionMaking] Decision list that has already been made once is not updated when making a new one with the same specifications [JOIN Besluitvorming] Besluitenlijsten die al een keer zijn aangemaakt met de zelfde specificaties worden niet geupdated.
94438 14618 [Overviews] After creating a new e-mailoverview, the planned day is not saved [Admin] de ingeplande dag van een emailoverzicht wordt niet opgeslagen
89871 12788 [Search] Book rights are not correctly applied on parent cases book when external search is ON [Search] Boekrechten worden niet goed toegepast op bovenliggende zaakboeken
94704 15238 Files with a non existing ITEMTYPE_KEY2 won't open. Bestanden waarbij het interne veld ITEMTYPE_KEY2 een ongeldige waarde heeft kunnen niet geopend worden
93490 Authenticate as JOIN to EDI endpoints using HMAC Authenticeer als JOIN tegen EDI endpoints door het gebruik van een HMAC
94394 14717 DDC does not open files automatically in Internet Explorer: Open or Save prompt appears DDC opent bestanden niet automatisch in Internet Explorer
94152 15051 [SEARCH] Index correct rights for root book case documents. [SEARCH] Indexeer correcte rechten voor hoofd boek zaak documenten
94103 14066 JOIN Admin abort task does not work [JOIN Admin] het annuleren van taken werkt niet in admin
93945 13202 Table selection mandatory doesn't work for a field mapped to the users table Verplichte tabelwaarde validatie werkt niet wanneer de gebruikerstabel is gekoppeld aan het veld
93863 Replace current feedback i-frame by freshdesk feedback i-frame for zaaktypen, agenderen, case & document and JOIN Mobile Vervang de huidige feedback functie door de JOIN Support feedback functie
93717 12880 [Admin] The Help button dissapears at certain places in JOIN Admin. [Admin] De help-knop verdwijnt in sommige gevallen uit beeld
93707 11896 [Admin] Overwrite user rights when linking a user profile [Admin] Overschrijf gebruikersrechten bij het koppelen van een gebruikersprofiel
93304 14280 User is not able to close the JOIN e-mail viewer when he only changes the attachment dropdown het JOIN E-mail scherm (viewer) kan niet worden gesloten als de gebruiker alleen de bijlagen uitklaplijst wijzigt
93143 12646 New activity notification are always being sent to user, though he has not subscribed it from assigner Meldingen van nieuwe activiteiten worden altijd verzonden naar de gebruiker, hoewel hij deze niet heeft onderschreven door de toewijzer
93139 14395 IS NULL is not working with elastic search [JOIN Search] IS NULL werkt niet bij het filteren in lijsten
93075 13398 Renamed users are not renamed in item_applies_to field values.  Use same fix as for action 9742. Hernoemde gebruikers worden niet correct hernoemd in het alleen zichtbaar voor veld
92562 12258 Macros ADDRESS_EMAIL1 and CONTACT_SURNAME do not work with non-ZTC folder De macro's ADDRESS_EMAIL1 en CONTACT_SURNAME werken niet voor een dossier dat geen zaakdossier is
92358 12570 Overview shows incorrect books/cases [Admin] overzicht toont incorrecte boeken/zaken
92186 12876 The user switched from 'production mode' to 'archive mode' and is thereby able to see books that he doesn't have the rights to see Wanneer een gebruiker wisselt tussen productie en archiefmodus ziet hij boeken die hij niet mag zien (inhoud wordt niet getoond)
88429 12661 Audit overviews are sometimes empty for customer using the shared decosonline.com server Auditoverzichten blijven soms leeg voor een klant die de gedeelde decosonline.com server gebruikt
91922 12879 Default template is not visible when we register a 'New document' from pending items Het standaard sjabloon wordt niet geladen wanneer een nieuw document wordt gemaakt vanuit de werkvoorraad
91556 Auto fill Subject1 while creating blob items in the REST API [RestAPI] Vul Subject1 automatisch bij het maken van nieuwe bestanden door de Rest API
93181 13127 Update handled activities handler as well when user change the user(role) name Werk afgehandelde acties van de behandelaar ook bij als de gebruikers(rol) naam wordt gewijzigd
91466 JOIN Admin web user needs write access to admin\include to run Audit reports De gebruiker die de JOIN Admin website draait heeft schrijfrechten nodig op de bestanden van de website om auditoverzichten uit te kunnen voeren
90857 11117 When creating a second manual activity from the workflow tab, the second activity doesn't show in the input form Wanneer een 2e of volgende activiteit wordt aangemaakt achter de workflowtab, dan wordt deze niet correct weergegeven in het invoerformulier
88483 'Use Profile' checkbox is not checked for derived rights on user rights tab for books Het selectievakje 'Gebruik profiel' wordt niet aangevinkt voor afgeleide rechten op het tabblad gebruikersrechten voor boeken
85974 10756 NL Date notation in Join is changed to English by Agenderen Een Nederlandse datumnotering wordt door omgezet naar het engels in JOIN Agenderen
87395 Replace workflow designer in JOIN Admin Vervang de workflowdesigner in JOIN Admin (van Silverlight naar HTML5)
88929 Remove the FAX-field from the casetype itemprofile Verwijder het FAX-veld uit het zaaktype itemprofiel

Beschrijvingen / Highlights

JOIN Zaaktypen / Zaaksysteem

Sinds de vorige release is het niet meer mogelijk om onderdelen van het zaaksysteem, zoals zaaktypen, profielen/rollen etc. handmatig te verwijderen. Dat heeft een aantal fouten aan het licht gebracht die we hiermee hebben kunnen oplossen. De integratielaag tussen JOIN Zaaktypen en het zaaksysteem is hiermee weer een stuk robuuster geworden.

Het kan dus zijn dat er onderdelen in het zaaksysteem zijn die eigenlijk niet meer zouden moeten bestaan in het zaaksysteem en ook niet verwijderd kunnen worden. Dit is een fout uit het verleden (het zou niet meer moeten voorkomen), voor de correctie zullen we in de loop van maart een correctietool beschikbaar gaan stellen. Mocht je na de installatie van 6.25 nog aanlopen tegen onderdelen die je niet zelf kunt verwijderen, dan kun je hier een ticket voor aanmaken zodat we de tool (zodra beschikbaar) aan je kunnen leveren. Bedankt!

JOIN Besluitvorming

We hebben weer hard verder gewerkt aan de doorontwikkeling van JOIN Besluitvorming, een oplossing binnen JOIN waar wij veel waarde aan hechten. Met actie 95871 zorgen we er voor dat de PDF voor het voorstel en besluitenlijst altijd met hetzelfde lettertype/-grootte wordt gegenereerd. In het verleden hebben meerdere klanten een verzoek ingediend om dit te verbeteren, aangezien er nog steeds veel tekst wordt gekopieerd/geplakt vanuit bijvoorbeeld WORD.

Daarnaast hebben we de stabiliteit van het proces verbeterd bij het heropenen of terugsturen van de voorstellen. Van een aantal klanten hebben we hier meldingen van gekregen. het terugzetten van het voorstel of het heropenen van een afgehandeld voorstel zou nu niet meer tot vastlopers in het proces moeten leiden.

De grootste wijziging (al aangekondigd in de laatste Zaaktypen-release) is de uitbreiding van het aantal besluitvormingsroutes (actie 95832) die we nu kunnen ondersteunen in de oplossing. Dit doen we in combinatie met de volgende 4 configuratie-opties in de besluitvormingsconfiguratie:

  1. Accordering ja/nee
  2. College/Bestuur
  3. Secretariaat
  4. Besluitnemer

Voor ieder hierboven genoemde optie is er de mogelijkheid om deze wel/niet toe te staan in het proces. Stel dat je de accordering wil overslaan, dan kies je voor de volgende (voorbeeld)configuratie:

  1. Geen accordering
  2. College voor de bestuurlijke accordering
  3. Secretariaat voor de monitoring / agendering
  4. Besluitnemer voor het vastleggen van het besluit

Dit leidt dan tot het volgende proces: opsteller stelt op en dient in --> College besluit akkoord of bespreken --> secretariaat agendeert het voorstel --> besluitnemer neemt het besluit --> opsteller neemt kennis van het besluit (en gaat verder met de zaak.

Omdat de instellingen onafhankelijk van elkaar kunnen worden geconfigureerd, is het mogelijk om 16 (4x4) verschillende routes in te richten. In onderstaande diagram zie je welke instellingen tot welke configuratie van het proces leiden:

accorderingsroute college/bestuur secretariaat besluitnemer proces
1 wel wel*** wel wel indienen-->accorderingsroute-->accordering college-->agenderen-->besluitnemen-->kennisnemen besluit
2 geen wel wel wel indienen-->accordering college-->agenderen-->besluitnemen-->kennisnemen besluit**
3 wel wel geen wel indienen-->accorderingsroute-->accordering college-->besluitnemen-->kennisnemen besluit
4 geen wel wel geen indienen-->accordering college-->agenderen-->kennisnemen besluit*
5 wel wel wel geen indienen-->accorderingsroute-->accordering college-->agenderen-->kennisnemen besluit*
6 geen wel geen wel indienen-->accordering college-->besluitnemen-->kennisnemen besluit**
7 wel wel geen geen indienen-->accorderingsroute-->accordering college-->kennisnemen besluit*
8 geen wel geen geen indienen-->accordering college-->kennisnemen besluit*
9 wel geen   wel wel indienen-->accorderingsroute-->agenderen-->besluitnemen-->kennisnemen besluit
10 geen geen   wel wel indienen-->agenderen-->besluitnemen-->kennisnemen besluit**
11 wel geen   geen wel indienen-->accorderingsroute-->besluitnemen-->kennisnemen besluit
12 geen geen   wel geen indienen-->agenderen-->kennisnemen besluit*
13 wel geen   wel geen indienen-->accorderingsroute-->agenderen-->kennisnemen besluit*
14 geen geen   geen wel indienen-->besluitnemen-->kennisnemen besluit**
15 wel geen   geen geen indienen-->accorderingsroute-->kennisnemen besluit****
16 geen geen   geen  geen indienen-->kennisnemen besluit*
*: als er geen besluitnemer is geconfigureerd, wordt altijd het besluit "Geen besluit" ingevuld. De uitkomst van het college wordt dan genegeerd
**: wanneer er geen accorderingsroute is wordt een aangehouden voorstel altijd naar de opsteller teruggestuurd
***: is er een rol gekoppeld, dan wordt altijd de collegestap aangemaakt (bespreken/akkoord/niet aanwezig). We controleren niet meer of er meer dan 2 gebruikers in de rol zitten
****: in scenario 15 is de uitkomst "akkoord (ongewijzigd)". Dit is een uitzondering op de regel
*****: is er geen collegestap geconfigureerd, dan wordt in de registratie bij het veld "college" de waarde "niet van toepassing ingevuld

Voor de mogelijkmaker

Bovengenoemde routes richt je in Zaaktypen in bij het documenttype, zie onderstaande afbeelding. Onze consultants staan klaar om je hierbij te assisteren.

De routes waarmee je het proces voor ieder documenttype kunt inrichten

Kijk ook eens op deze pagina JOIN Besluitvorming.

Workflowdesigner

Onze workflowdesigner is jaren geleden ontwikkeld in de microsoft techniek "silverlight". Echter, microsoft neemt afscheid van Silverlight. Daarnaast vereist Silverlight een lokale (client) installatie en daar willen wij (en jullie) vanaf. Daarom hebben we de designer opnieuw ontwikkeld op basis van moderne techniek (HTML5). Een belangrijk voordeel hiervan is dat er geen lokale installatie meer nodig is, de designer in iedere gewenste browser kan worden gebruikt (Chrome, Edge, Internet Explorer) en de designer dus weer jaren mee kan. Omdat de workflowdesigner al veel nuttige functies bevat hebben we de designer niet herontworpen.

de nieuwe designer in Google Chrome

De nieuwe workflowdesigner zit nog steeds in JOIN Admin en kan vanaf versie 6.25 worden gebruikt in alle browsers die we ondersteunen (zoals Edge en Chrome). Lokale installatie van clientsoftware is niet meer nodig.

Bij de ontwikkeling hebben we uiteraard zeer nauwkeurig getest op verschillende scenario's en in diverse browsers. Desalniettemin is het niet uit te sluiten dat we een issue over het hoofd hebben gezien. Meld deze vooral bij onze supportafdeling, dan zorgen we voor follow-up. Als back-up blijven we de silverlight versie in ieder geval nog ondersteunen in versie 6.25 (in internet explorer)

Voor de mogelijkmaker

Wil je de nieuwe workflowdesigner in InternetExplorer gebruiken, zorg er dan voor dat de nieuwe instelling "Use Silverlight designer in Internet Explorer" op FALSE staat. Je vindt deze instelling in de JOIN Config Editor (JOIN-server). In andere browsers wordt de nieuwe designer automatisch geladen in JOIN Admin, daar heeft deze setting geen effect.

de setting in de JOIN Config Editor

Feedback

We vinden het heel belangrijk om van alle gebruikers van onze applicaties te horen wat ze er van vinden. Worden ze blij van JOIN, helemaal top! Worden ze niet blij van JOIN, ook top! Want hun mening geeft ons (of jullie) de kans om zaken te verbeteren. En of het nu gaat om een extra veld, een stap in de workflow of een andere weergave van de gebruikersinterface, alles feedback beschouwen we als waardevol.

Om nog beter met feedback te kunnen omgaan wordt vanaf versie 6.25 alle feedback centraal ontvangen in joinsupport (waar ook tickets en het wensenforum zich bevindt). We kunnen hiermee nog sneller en beter de mening opvolgen.

Omdat we afscheid nemen van onze huidige feedback-tool is een aanpassing in de software gedaan en ziet het feedback scherm er gelijk ook anders uit (actie 93863). Kun je nog niet updaten naar versie 6.25, dan hebben we een hotfix beschikbaar voor versie 6.23 en 6.24.

geef eenvoudig je mening over JOIN

Security

JOIN Zaak & Document en alle aanpalende onderdelen worden periodiek en meermalen per jaar onderworpen aan een grondige security-check. Beveiligingsexperts (zowel intern als extern) gaan hierbij actief op zoek naar potentiele kwetsbaarheden in het systeem. De aanbevelingen die worden gedaan volgen wij direct op, zodat wij u kunnen garanderen dat het product veilig is.

Een van de maatregelen die wij op advies van de experts hebben gedaan is het verder aanscherpen van de wachtwoord-regels. Wanneer wij detecteren dat het gekozen wachtwoord niet veilig is, wordt het onderstaande scherm getoond. Hierbij dient een nieuw wachtwoord te worden ingevoerd dat niet gemakkelijk te raden is en te minste 8 tekens bevat. "zwakke" wachtwoorden zijn bijvoorbeeld "password" of varianten hierop (P@ssw0rd is ook te makkelijk te raden), een algoritme bepaalt of het wachtwoord gemakkelijk te raden is. Wij adviseren om een wachtwoord te gebruiken dat automatisch wordt gegenereerd. Er zijn diverse websites / tools waarmee een sterk wachtwoord kan worden gegenereerd.

In versie 6.25 zijn de regels voor een sterk wachtwoord aangescherpt ten opzichte van vorige versies. Zo vragen we nu standaard om een wachtwoord van tenminste 8 tekens (was 6) en wordt een algoritme toegepast om te bepalen of het wachtwoord gemakkelijk te raden is. Veelvoorkomende woorden zoals “P@ssw0rd” mogen in 6.25 niet zonder meer in het wachtwoord gebruikt worden.

zelf een sterk wachtwoord invoeren