Releasenotes JOIN Zaak en Document versie 2020.1.628

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Introductie

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de kwartaalrelease van JOIN Zaak & Document (versie 2020.1.628). Deze versie wordt begin januari vrijgegeven.

Voor vragen en opmerkingen over deze release kun je zoals altijd terecht bij onze collega's van JOIN Support.

De lijst met acties is bijgewerkt tot en met 25 november 2019.

Lijst met acties in release

Onderstaand vindt u de lijst van alle acties (bug-fixes, verbeteringen en nieuwe functionaliteit) die wordt vrijgegeven in versie 2020.1.628. Niet alle functionaliteit is direct beschikbaar (zie beschrijvingen) of zijn gekoppeld aan een (betaalde) licentie (zoals JOIN Besluitvorming).

Deze lijst is het laatst bijgewerkt op 2 december 2019 (bugfixes, aanpassingen en nieuwe functionaliteiten).

Nummer Freshdesk Ticket Omschrijving (engels) Omschrijving
113680 [admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item history [admin] [audit] restoring/deleting item will create empty line in item history
114298 22416 SSO does not work in REST API if the redirect url contains the string "login.aspx" SSO werkt niet in de REST API als de redirect url de tekst "login.aspx" bevat
115237 20281 Continuous OCR process should be marked as Requires32Bit De OCR-achtergrondtaak moet altijd in 32 bits-mode gestart worden
112081 21769 Sometimes two external search engine worker processes start the same task at the same time Sometimes two external search engine worker processes start the same task at the same time
115061 23344 Admin container view for user roles is empty when ADFS groups are used Admin container-weergave voor gebruikersrollen is leeg wanneer ADFS-groepen worden gebruikt
115004 23309 [Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting sequence [Decisionmaking] reordering documents in a meeting changed the meeting sequence
114934 [Configuration Editor] When creating a new database index with the Configuration Editor, you get the option to drop the index immediately after it was created. [Configuration Editor] Wanneer je een nieuwe database-index maakt met de configuratie-editor, krijgt je meteen daarna de optie om die index te verwijderen
114798 20312 Postponement Overview button is not always shown for items having postponements [Opschorten] De knop "opschortingsoverzicht" wordt niet altijd getoond voor registraties met opschortingen
114723 23143 [Security] security issue JOIN Admin [Security] beveiligingsincident JOIN Admin(inhoud is gedeeld met CISO's)
112989 22174 [Decisionmaking] automatically remove attachments from window when unlinked [Besluitvorming] ververs het voorstelscherm na het ontkoppelen van een bijlage
114514 Filter behaving unexpectedly when using LIKE query and % suffix [Connect] Filter gedraagt zich onvoorspelbaar wanneer een LIKE query met % suffix wordt uitgevoerd
114505 [API] Optionally return include item profile properties+values instead of fields+values while creating new item or updating an existing items [RestAPI] Diverse verbeteringen voor het ophalen van velden bij het maken en bijwerken van registraties
113699 [API] It is not possible to update item if there are date fields in the profile [RestAPI] Zorg er voor dat registraties kunnen worden bijgewerkt wanneer en datumvelden in het profiel voorkomen
114422 Add endpoint to move item from one parent to other. [RestAPI] Creëer een endpoint om een registratie te verplaatsen
114292 20485 Do not overwrite a generated FileName on Insert [Connect] Overschrijf een gegenereerde bestandsnaam niet bij een insert operatie
103784 18342 [Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root book [Portal] pagination buttons are not displayed in favorite for cases root book
113351 [Security] improvements after internal vulnerability test [Security] Diverse verbeterigen n.a.v. intern uitgevoerde penetratietest
113710 22366 When the e-mail address of a user with e-mail registration enabled is changed, the link to the previous registered e-mail box should be removed [Email] Wanneer het e-mailadres van een gebruiker met e-mailregistratie wordt gewijzigd, moet de link naar de vorige geregistreerde e-mailbox worden verwijderd
112448 21411 [GEO] When the postal address and visiting address are set to the same Dutch address, cases for the address are shown twice in the map. [GEO] Wanneer het postadres en het bezoekadres op hetzelfde Nederlandse adres zijn ingesteld, worden zaken voor dat adres tweemaal op de kaart weergegeven.
111767 19348 [mail service] Notification interval is not always respected [Emailservice] De notificatie interval voor het ontvangen van mailrappelleringen wordt niet altijd gerespecteerd
112852 19618 [pending tasks] the SUBJECT1 field can not be activated in default workflow link profile [werkvoorraad] het onderwerpsveld (SUBJECT1) kan niet worden geactiveerd in het standaard workflowlink profiel
113021 20497 Workflows are started mulitple times if multiple actions are done before the first workflow is added [Workflow] Workflows worden meerdere keren gestart als er meerdere acties gedaan worden voordat de workflow is gestart
113676 [Signing service] Create endpoint for ondertekenen.nl (Evidos/Signhost) [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ondertekenen.nl (Evidos/Signhost)
109205 21477 [Portal] when saving mail as document not all files are saved and files are not displayed in the HTML file [Portal] met het opslaan van een mail als document worden niet alle bestanden opgeslagen, ook zijn de bestanden niet in het HTML bestand van de email zelf niet zichtbaar
112956 [DB] Add  CREATE INDEX ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). to our default db update script [Database] Voeg  CREATE INDEX ITEMPROFILEREL_IDX1 ON ITEMPROFILEREL(CHILD_KEY). toe aan het standaard database update script
113331 [API]Add option to create proposal from case detail window [RestAPI] Maak het mogelijk om een voorstel te kunnen starten vanuit een zaak
113291 [Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse proxy [Api] Swagger does not work when it is behind load balancer or reverse proxy
113288 [Mailclassifier] Respect rights on case before linking it in mail classifier [Mailbox Manager] Houd rekening met de rechten op de te koppelen zaak / dossier bij het koppelen op basis van de voorspelling
113208 21967 [ADFS] Prefix is not parsed correctly for specific customer AD naming standard [ADFS] Tussenvoegsel wordt niet correct bepaald bij gebruik van klantspecifieke AD-naamgevingsstandaard
113173 19831 Barcodes are not always correctly recognized in customer scans [Scanning] Barcodes worden niet altijd juist herkend in de scans van een klant
113057 21531 Due date is set to yesterday when processing time set to 0 Due date is set to yesterday when processing time set to 0
109558 [ZTC] calculate RetentionStartDate in item instead of computeraction [Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn" van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het zaaktype
112996 [ADFS] During ADFS server signing key rollover, the Decos.ADFS client already expects the new certificate, while the ADFS server still uses the old certificate for signing. This leads to login failure. [ADFS] Tijdens het verversen van de ADFS signing key verwacht de Decos.ADFS-client het nieuwe certificaat al, terwijl de ADFS server het oude certificaat nog gebruikt voor ondertekening. Dit leidt tot inlogfouten.
112577 [API] Expose last changed by/on for proposal chapters [RestAPI] maak het mogelijk om via de API informatie op te halen over de laatste wijzigingen (op/door) in besluitvormingsparagrafen
110242 [ZTC] Support item profiles for each document type [Zaken] Maak het mogelijk om per documenttype een afwijkend itemprofiel te maken, bijvoorbeeld voor contracten
111804 [Decisionmaking]  do not allow 2 or more users edit a proposal at the same time [Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment een voorstel kunnen bewerken
112295 21747 [JOIN Now] Save multiple items in multiple registrations in file viewer with send to functionality and one mail with multiple attachments. [JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties
111607 [Api] Due date is not being set to suspended activity [RestAPI] De rappeldatum van een taak wordt niet bijgewerkt wanneer deze in de wacht op opschorting staat
111752 [EnJOIN] Allow to save image using ckeditor [Besluitvorming] Sta het toe om bijlagen toe te voegen aan paragrafen
99399 Bulk action dropdown not correctly shown in Firefox [Bulkacties] De bulkactie dropdown wordt niet goed getoond in Firefox
111762 21532 Wrong status text after rejecting a case [Zaken] de verkeerde tekst wordt weergegeven wanneer een zaak wordt geweigerd
110748 21262 In JOIN Now it is not possible to switch environment if the target environment uses ADFS [JOIN Now] In JOIN Now is het niet mogelijk om van omgeving te wisselen als de doelomgeving ADFS gebruikt
109107 19831 Barcode scanning no longer works with PDF scans [Scanning] Barcodescannen werkt niet meer met PDF-scans
110830 20353 [Decisionmaking] Unable to handle recreate decision if "Sort user list by surname" is true and the use only has a first name. [Besluitvorming] Een voorstel kan niet worden teruggestuurd naar de opsteller wanneer deze alleen een voornaam en geen achternaam heeft
109141 [admin][overviews] checkboxes are not remembered in MS Edge [admin][overzichten] de vinkvelden in de query-tab worden niet onthouden in MS Edge browser
110152 [Decisionmaking] do not allow to link files to proposal in portal and JOIN Now [Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now
111029 [Decisionmaking] Lock the attachments permanently in DMD process [Besluitvorming] Bijlagen van een voorstel mogen niet meer bewerkbaar zijn nadat een besluit is genomen
111028 [Decisionmaking] Allow to edit chapter in "give feedback" action when allowed by creator [Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat
111026 [Decisionmaking] Allow to edit chapter in approval route action [Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd
111027 [Decisionmaking] optionally save final PDF as separate file in DMD [Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het voorstel
109421 [Overviews] also filter on address role when creating overview [Overzichten] houd rekening met de gefilterde adresrol bij het maken van overzichten
112504 17685 [Workflow Designer] Manual Decision table's values are duplicated when same table is used in multiple manual decision wf links [Workflow Designer] de tabelwaarden van een handmatige beslissing worden gedupliceerd wanneer dezelfde tabel in meerdere handmatige besiissingen in de workflow wordt gebruikt
111371 Expose ZTC Field mappings in Rest API [RestAPI] Maak het mogelijk om alle zaaktype-informatie op te halen met de API
111348 20949 [Workflow Designer] Cannot add outcome for automatic decision in Silverlight version of workflow designer; automatic decision outcomes are not saved for some workflows [Workflow Designer] Kan geen resultaat toevoegen voor automatische beslissing in Silverlight-versie van workflow designer; uitkomsten van automatische beslissingen worden niet opgeslagen voor sommige workflows
111032 [Signing service] Create endpoint for ValidSign [Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen)
110820 19898 Optionally prevent to generate dynamic links in JOIN from list, form view and overview [Security] maak het optioneel mogelijk om links (naar URL's) niet klikbaar te maken (dynamische links)
110821 [Search] [Enjoin] Faceting improvement for pending tasks, return the aggregated result of pending tasks item types and books per item type [Search] [RestAPI] Verbeter de manier waarop zoekresultaten in de takenlijst worden gegroepeerd en opgehaald
110126 Allow to get and set license information using the rest api [RestAPI] Sta het toe om licenties te lezen en bij te werken met de REST Api
110087 20437 Move the app.config setting SKIPCONVERSIONFOREXT for the pdfConverterService to the configuration editor. [Config Editor] verplaats de app.config instelling "SKIPCONVERSIONFOREXT"  van de PDF Convertor Service naar de Config Editor
109439 20312 Legal date is also recalculated when the box 'Do not update due date' is checked [Opschorten] De wettelijke einddatum wordt ook opnieuw berekend als het vakje 'Verwachte einddatum niet herberekenen' is aangevinkt
109435 Hide the Recycle App Pool option in DecosAdmin if running in containers [JOIN Admin] Verberg de recycle app pool optie in JOIN Admin als de site in containers draait
109159 18644 [CaseReport] Numbers don't match between the different graphs. [Zaakrapportage] de aantallen worden niet in alle grafieken correct weergegeven
109151 19741 [CaseReport] Graph and table show an overview of all started and processed cases by department - Split large overviews over multiple pages. [CaseReport] Graph and table show an overview of all started and processed cases by department - Split large overviews over multiple pages.
109131 19755 Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in MS Word Changes in .DOC file are not saved in JOIN after converting to .docx in MS Word
108991 17240 ZTC Sync physically deleted JOIN case types [Zaaktypen] zorg er voor dat in Zaaktypen.nl verwijderde zaaktypen ook correct kunnen worden verwijderd in JOIN Admin
108790 20087 When cancelling a new folder registration in document's folder tab, it also deletes the document. When cancelling a new folder registration in document's folder tab, it also deletes the document.
107472 17422 [ZTC sync] Create default document profile for Internal documents. [Zaaktypen] zorg dat het standaard documentprofiel "intern" correct wordt aangemaakt voor een nieuwe installatie van het zaaksysteem
107349 19911 [ADMIN] Deleting an Administrator level with a relation with containers deletes containers. [JOIN Admin] wanneer een administrator niveau wordt verwijderd en deze heeft een relatie met een groep, dan wordt ook de groep verwijderd
106311 Add property "description" in meeting details and link with property "description" in connect entity for meeting + create connect entity property for "secretary" [Connect] [Agenderen] Voeg een omschrijvingsveld toe aan de vergadering en verbind met join connect entiteit + link "secretaris/griffie" met eigenschap in connect
104528 18975 Hovering over text in the list with '&' shows & [formulier]  in de tooltip van een veldinvoer wordt & weergegeven als &amp
104117 18794 Case relations dropdown shows duplicate values [Zaken] Zaakrelaties (deelzaak, vervolgzaak) worden dubbel weergegeven in de uitklaplijst voor gekoppelde zaken (dossiers)
103653 [SEARCH] select a specific page number returns page 1 for hierarchical books. [Search] Wanneer je op een specifieke pagina nummer selecteert in hiërarchische boeken wordt pagina 1 getoond.
93294 14096 When changing the address role in pending items the change is not saved [Werkvoorraad] [adresrollen] een gewijzigde adresrol op het tabblad " adressen" wordt niet opgeslagen

Beschrijvingen

[Signing service] Ontwikkel de aansluiting van de Decos Signing Service op ValidSign (digitaal ondertekenen) en Ondertekenen.nl

In de vorige versie hebben we het JOIN Signing Platform geintroduceerd waarop als eerste leverancier van onderteken-software Zynyo werd aangesloten. In deze versie breiden we het platform verder uit met de aansluitingen van Validsign en Ondertekenen.nl. HIermee wordt het nu mogelijk om documenten in JOIN voor ondertekening aan te bieden, waarna het ondertekende document netjes wordt opgeslagen in JOIN Zaak & Document. Een aantal kenmerken van deze oplossing:

  • Ondertekenen van een of meerdere documenten (bestanden) is mogelijk
  • Er kan zowel vanuit een registratie als een taak worden ondertekend
  • Per gebruiker kan worden ingesteld of de gebruiker ondertekenverzoeken mag indienen (gebruikersrecht)
  • Geen ingewikkelde configuratie van itemprofielen, een duidelijke interface van waaruit het ondertekenverzoek kan worden gedaan
  • Specifieke functionaliteiten per leverancier, zoals extra beveiligd ondertekenen, kopiehouders en akte van ondertekening

Wilt u meer weten over de oplossing, neem dan contact op met uw (commercieel) aanspreekpunt bij Decos.

Digitaal ondertekenen met signing platform van JOIN.png

[Besluitvorming] Maak het optioneel mogelijk om de concept voorstel-PDF en de definitief besluit-PDF als aparte bestanden op te slaan bij het voorstel

Vaak wordt een (samenvatting van het) voorstel extern gedeeld, bijvoorbeeld bij een raads- of collegebesluit. Niet alle informatie die in het voorstel staat is dan relevant (of gewenst) om extern te delen. Vandaar dat we het nu mogelijk maken om aan het eind van het besluitvormingsproces 2 PDF-bestanden op te slaan: het voorstel en het besluit. Aangezien er al functionaliteit beschikbaar is om een aparte PDF te genereren (met een andere inhoud en indeling) voor het definitieve besluit, kan hiermee een intern document en extern document worden gecreeerd bij het voorstel.

Hoe werkt het?

In de JOIN Config Editor (U vindt deze op de applicatie-server van JOIN Zaak & Document) is een optie toegevoegd "Save concept and final PDF as separate files in proposal". Deze optie staat standaard op FALSE, wijzig dit naar TRUE voor bovengenoemd resultaat.

JOIN Config Editor

[Besluitvorming] Sta het de goedkeurder toe om bewerkingen in het voorstel te doen wanneer dit in de accorderingsroute is geconfigureerd

Vanaf versie 2020.1.628 is het mogelijk voor de goedkeurder (in de accorderingsfase van het voorstel) om bewerkingen te doen in het voorstel. Bijvoorbeeld wanneer de directeur in de laatste stap van het voorstel nog een typefout tegenkomt kan dit erg handig zijn. Doordat we vastleggen wie welke wijzigingen in het voorstel doet (zie verderop in deze releasenotes voor meer detail) is veiligheid uiteraard gegarandeerd.

Hoe werkt het?

In JOIN Zaaktypen kan per stap in de accorderingsroute nu worden aangegeven of de betreffende rol het voorstel mag bewerken. Dit werkt uiteraard 1 op 1 door in JOIN Zaak & Document.

Accorderingsroutes inrichten in JOIN Zaaktypen

[Besluitvorming] Sta het de adviesgever toe om bewerkingen in het voorstel te doen, wanneer de adviesvrager dit toelaat

Vanaf versie 2020.1.628 kan de adviesvrager (de opsteller van het voorstel) adviesgevers de gelegenheid geven om zelf bewerkingen door te voeren in het voorstel.

Hoe werkt het?

wanneer de adviesvrager collega's uitnodigt om advies te geven op het voorstel, heeft hij nu ook de mogelijkheid om bewerkingen toe te staan. In het scherm kan de opsteller dan de optie "sta bewerkingen toe" aanvinken. De adviesgever kan dan zowel commentaar geven (zoals hij dat al gewend was) als bewerkingen doorvoeren in het voorstel.

[Besluitvorming] Sta niet toe om bestanden te koppelen aan een voorstel vanuit JOIN Zaak & Document en JOIN Now

Bijlagen bij een voorstel zijn altijd afkomstig uit een document in JOIN. Om te voorkomen dat er vervuiling ontstaat in JOIN en er documenten zonder duidelijke metadata in het systeem terecht komen is het daarom niet toegestaan om rechtstreeks bestanden te uploaden naar het voorstel. Om deze reden hebben we alle mogelijkheden in zowel JOIN als JOIN Now hiervoor uitgeschakeld.

Hoe werkt het?

In JOIN zijn alle functies (slepen, koppelen) uitgeschakeld voor bestanden bij een besluitvormend document. Hetzelfde geldt voor JOIN Now, hier worden besluitvormende documenten niet meer getoond bij functie " opslaan in JOIN".

[Besluitvorming] Sta het toe om afbeeldingen toe te voegen aan paragrafen

Met versie 2020.1.628 maken we het mogelijk om afbeeldingen (PNG, JPG) toe te voegen aan een paragraaf in een voorstel. Vanuit veiligheidsoverwegingen was dit onmogelijk gemaakt, maar door aanpassingen in de software is dit nu wel (veilig) mogelijk.

Hoe werkt het?

[Besluitvorming] Sta het niet toe dat 2 gebruikers op hetzelfde moment een voorstel kunnen bewerken

Met alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van JOIN Besluitvorming is het nu mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen willen doen in het voorstel. Om dit te voorkomen hebben we extra functionaliteit toegevoegd waarmee altijd wordt gecontroleerd dat er maar 1 iemand tegelijkertijd aan het voorstel mag werken. En op het moment dat iemand het voorstel in bewerking heeft, dan krijgt iedere andere gebruiker daar netjes een melding van, zodat ook duidelijk is waarom het voorstel op dat moment niet kan worden bewerkt.

Hoe werkt het?

Wanneer een voorstel in bewerking is bij een gebruiker dan wordt het voorstel " gelocked". Met dit mechanisme kunnen we het voorstel voor iedereen bevriezen als het in bewerking is en weer vrijgeven als de bewerking is afgerond. De gebruiker die niet kan bewerken krijgt netjes in het scherm te zien dat het in bewerking is bij een andere gebruiker.

[Besluitvorming] zorg er voor dat bijlagen ook na het genomen besluit niet wijzigbaar blijven

Wanneer een besluit is genomen en het voorstel daarmee is afgehandeld, wordt de "lock" van de bijlage afgehaald en zijn bewerkingen in de bijlage weer mogelijk. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het voorstel, aangezien de inhoud van de paragrafen en de bijlagen samen het voorstel zijn. Sommige klanten willen niet dat bijlagen na het genomen besluit nog wijzigbaar zijn, andere klanten willen dit wel. Daarom is een optie toegevoegd waarmee iedere organisatie dit zelf kan bepalen en instellen.

Hoe werkt het?

In de JOIN Config Editor

[Besluitvorming] Toon wijzigingen in besluitvormingsparagrafen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel

Integriteit van de besluitvormingsmodule vinden wij van het grootste belang. Zeker met de uitbreidingen die we in deze versie introduceren (sta meerdere mensen toe om gedurende het besluitvormingsproces wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het voorstel) is het belangrijk om inzicht hierin nog transparanter te maken.

Vandaar dat vanaf nu wijzigingen, die we al netjes bewaarden in de auditfunctie van JOIN Zaak & Document, ook wegschrijven en tonen in de wijzigingsgeschiedenis van het voorstel.

Wijzigingsgeschiedenis in paragrafen

[JOIN Now] Sta het toe om (een mail met) meerdere bestanden op te slaan in aparte registraties

aanvullen

[Zaak][Archivering] Herbereken de "startdatum bewaartermijn" van een zaak op basis van de "brondatum archiefprocedure" in het zaaktype

aanvullen

[Zaaktypen] Sta toe om aan documenttypen een eigen itemprofiel / metadataset te koppelen

Een vaak terugkerende ontwikkelwens van veel klanten hebben we met deze versie kunnen realiseren. Nadat we al in de module JOIN Besluitvorming itemprofielen (metadatasets) per documenttype toestonden, wordt dit nu doorgetrokken naar alle documenttypen. Zo kun je voor een documenttype "contract" een contractenprofiel inrichten en voor het documenttype "bestemmingsplan" hier weer een ander specifiek profiel inrichten.

Hoe werkt het?

Standaard is aan iedere "richting" in JOIN Zaaktypen een vast itemprofiel gekoppeld:

richting itemprofiel
inkomend zaakdocument profiel inkomend
uitgaand zaakdocument profiel uitgaand
intern zaakdocument profiel intern

Maar vanaf nu is het mogelijk om deze vaste "koppeling" op te heffen. De consequentie hiervan is wel dat er altijd een itemprofiel bij een documenttype moet worden gekozen.

In JOIN Zaaktypen is een nieuwe tabel toegevoegd "metadatasets". Aan deze tabel voeg je extra waarden toe, 1 voor ieder itemprofiel dat in JOIN kan worden geconfigureerd.

Metadataset zaaktypen.png

Wanneer de tabel (zie bovenstaande afbeelding) extra waarden bevat verschijnt er bij het documenttype een nieuw veld "metadataset". Hier kun je een keuze maken uit de beschikbare waarden. Wanneer je vervolgens het documenttype publiceert (door het gekoppelde zaaktype te publiceren, wordt in JOIN Admin een nieuw itemprofiel aangemaakt die is gekoppeld aan dit documenttype. Dus bijvoorbeeld het itemprofiel "zaakdocumentprofiel contract". Dit profiel kan volledig naar eigen inzicht en behoefte worden geconfigureerd door de beheerder van JOIN Admin.