Configeditor

Uit JOIN wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Config editor

Hieronder worden alle functies benoemd van de config editor. Naast de omschrijving van de functie wordt tevens beschreven wat deze doet in JOIN. Let op: sommige functies zijn afhankelijk van uw configuratie en beschikbare modules.

Settings prefix

Settings prefix

Optie Omschrijving
Selected prefix Instellingen prefix voor database-instellingen. Na het selecteren van een andere prefix worden alle instellingen die zijn gemarkeerd met * geladen. U kunt ook een nieuwe prefix toevoegen om aangepaste instellingen te definiëren.

Audit

Optie Omschrijving
Audit retention period (months) Bepaalt of het detecteren van opvallend gedrag eens per dag of eens per uur gebeurt
Cleanup audit types
Afkorting Beschrijving
ADD Toevoegen registraties
ADMIN JOIN beheer
ADVANCED_FILTER Geavanceerd zoeken
DELETE Verwijderen van registraties
FILEDOWNLOAD Bestanden downloaden
FILTER Filteren
FULLTEXT Fulltext zoeken
LOGON Inloggen
MODIFY Aanpassen registraties
MODIFYFILE Bestanden bewerken
MOVE Verplaatsen van registraties
OPENFILE Openen of bekijken van bestanden
POSTPONED Opgeschorte activiteiten
PRINT Afdrukken
RESTORE Item herstellen
RESUME Hervatte activiteiten
VIEW Bekijken van registraties

Auditrecords voor acties op registraties (ITEM-tabel) of bestanden worden niet verwijderd door de schoonmaakfunctie.

Clean-up task start time Van af welke tijd de clean-up mag draaien
Clean-up task end time Tot welke tijd de clean-up mag draaien
External database for Audit table Welke database te gebruiken wanneer de audit in een andere database wordt opgeslagen.

Audit Log Monitor

Optie Omschrijving
Audit log check Bepaalt of het detecteren van opvallend gedrag eens per dag of eens per uur gebeurt
Data collector start time Vroegste tijdstip waarop datacollectie uitgevoerd kan worden
Data collector end time Laatste tijdstip waarop datacollectie uitgevoerd kan worden
E-mail recipients E-mailadressen van de ontvangers van de rapportages
Email schedule De frequentie waarmee de mails worden verstuurd:

-     Direct na het doorzoeken van de data (dus afhankelijk van de Audit Log Check instelling)

-     Eens per dag

-     Eens per week.

Exception threshold Grenswaarden die bepalen wanneer iets als ‘uitzonderlijk’ wordt aangemerkt, bestaande uit onderstaande:
·       Exception threshold percentage De mate van uitzonderlijkheid waarbij gerapporteerd wordt. Uitgedrukt als percentage. 95% betekent dat een melding zal worden gemaakt wanneer het geobserveerde aantal acties (bestandsverwijderingen, wijzigingen, etc.) hoger is dan in 95% van de voorgaande dagen in het afgelopen jaar.
·       Minimum number of audit events reported Het minimale aantal acties waarbij gerapporteerd wordt. Met deze instelling kunnen lage aantallen uit de rapportage worden uitgesloten (zelfs al worden deze als uitzonderlijk bestempeld).
·       Minimum number of failed logon attempts reported Het minimale aantal foute loginpogingen dat gerapporteerd zal worden
·       Minimum number of users per search term Wanneer er meer dan dit aantal gebruikers op één zoekterm zoekt, wordt er een melding gemaakt
Exclude audit types Welke types acties (verwijderingen, aanpassingen van registraties, etc.) moeten worden uitgesloten van de rapportages
Include warning categories audit types Hier kan worden aangegeven welke meldingen men wenst te ontvangen. Actions verwijst naar uitzonderlijke hoeveelheden acties, Logons verwijst naar foutive inlogpogingen ProfileChanges verwijst naar  rechtenwijzigingen, Searches verwijst naar Zoekopdrachten.

Authentication

Optie Omschrijving
Enable Login Autocomplete Stel in op False om automatisch aanvullen in de login webpagina uit te schakelen.
KCS User photo token Token die wordt gebruikt door JOIN JKC om gebruikersfoto's te streamen.

De standaard token wordt afgeleid van de JOIN licentie data.

LDAP domain Geeft de domeinnaam terug bij gebruik van LDAP Authenticatie. Indien er een lege waarde ingesteld dient te worden (bijvoorbeeld voor OID), configureer dan: <EMPTY>
Login lifetime for tablet application Stelt de tijdsduur in voor het automatisch inloggen van JOIN op de tablet. Zet hem op 0 om deze optie uit te schakelen. Standaardwaarde is 12 uur.
No Expiration Users Pipe gescheiden lijst van gebruikers waarbij het wachtwoord nooit verloopt. Standaard staat ADMINISTRATOR erbij (Deze instelling wordt genegeerd als LDAP-authenticatie wordt gebruikt).
Password Expiration Days De periode in dagen dat het wachtwoord verloopt. Standaardwaarde is 0 wat betekent dat het wachtwoord nooit verloopt
Password Expiration Warn Days Het aantal dagen voordat het wachtwoord verloopt en de gebruiker gewaarschuwd dient te worden dat zijn wachtwoord zal verlopen.

Standaardwaarde is 5 (Deze instelling wordt genegeerd als LDAP-authenticatie wordt gebruikt).

Truncate user names for single logon Als deze instelling aanstaat (standaard), worden de Windows/Novell gebruikersnamen afgekort tot 16 karakters wanneer we deze met SingleSignOn vergelijken

met de gebruikersnamen in JOIN.

Use ADFS authentication * Zet deze optie aan als ADFS authenticatie moet worden gebruikt (hiervoor dient wel de ADFS module te zijn aangeschaft).

Als ADFS authenticatie aan staat moet u de 'ADFS Server URL' en 'Base URL' onder de sectie 'ADFS' configureren. Als 'Use ADFS authentication' aan staat worden de LDAP -en single logon instellingen genegeerd. Standaard waarde: False.

Use LDAP authentication Zet deze optie aan als LDAP authenticatie moet wordne gebruikt. 'Use LDAP authentication' kan niet aangezet worden wanneer 'LDAP domain' leeg is.
Use single logon Vul hier de IP reeks in van de werkstations die single logon mogen gebruiken.

Zet deze optie op 'True' om single logon voor álle werkstations toe te staan (dit wordt echter afgeraden).

Valid domain Lijst van toegestane domeinnamen voor single login.

Het configureren van meerdere domeinnamen is toegestaan. Gebruik hiervoor het pipe-teken tussen de verschillende domeinnamen.

Background Services

Optie Omschrijving
Allow 64-bits mode Zet deze optie op true om background processen in 64-bit mode te laten draaien. Er moet wel een 64-bit database driver beschikbaar zijn
Management overview generation time Geef hier aan op welke tijd de managementoverzichten gegenereerd moeten worden
Management overview scheduled days Geef hier aan op welke dagen de managementoverzichten gemaakt moeten worden.
Message Queuing enabled Staat standaard op True als de Microsoft Message Queuing ondersteund wordt door de background service en MMQ gedetecteerd is. Zet deze op False als MMQ niet gebruikt moet worden voor audit en notificaties
OCR always skip failed scans Geef hier aan of scans die mislukt zijn overgeslagen moeten worden door de OCR
OCR custom condition <onbekend>
OCR End time Geef hier aan hoe laat de OCR service moet stoppen (bijv. 06:00)
OCR Fail message Vul hier het bericht in dat getoond wordt in het veld 'Uitgebreide inhoud' wanneer de ORC van een scan is mislukt
OCR Interval Geef hier in minuten aan met welke interval elke succesvolle ORC scan plaats moet vinden
OCR Reindex all Geef hier aan of scans altijd geherindexeerd moeten worden ongeacht of het MEMO veld gevuld is of niet
OCR Start time Geef hier aan hoe laat de OCR service moet starte (bijv. 01:00)
OCR Weekend end time Geef hier de tijd aan (uu:mm) wanneer de OCR service zou moeten stoppen op zaterdag of zondag
OCR Weekend start time Geef hier de tijd aan (uu:mm) wanneer de OCR service zou moeten starten op zaterdag of zondag

Background Task Servers

Optie Omschrijving
Background Service Barcode Monitor Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service Barcode worker wordt gestart
Background Service Digital Signature Monitor Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service PDF Sign worker wordt gestart
Background Service Geo Lookup Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service Geo Worker wordt gestart
Background Service OCR Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service OCR Worker wordt gestart
Background Service On Demand Tasks Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service OnDemand task wordt gestart

Let op: dit proces wordt gebruikt voor het genereren van handmatige overzichten. Let op: de OnDemand task dient altijd vanaf de webserver gestart te worden (de server waar de Decos website draait).

Background Service PDF Forms Sync Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service PDF sync wordt gestart
Background Service Report Generator Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service Report Generation Worker wordt gestart
Background Service Scan Monitor Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service Scan Monitor wordt gestart
Background Service Wait Link Monitor Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Background Service Wait Link Monitor wordt gestart
Cache Update Service Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Cache Update Service draait wordt gestart
Connect Service Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Connect Service draait wordt gestart
E-mail Service Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de E-mail service draait wordt gestart
Fulltext Service for Files Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Fulltext service for Files wordt gestart
Pdf Conversion Service Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de Pdf Conversion Service wordt gestart
ZTC Sync Service Bevat de naam of het IP-adres van de server waar de ZTC Sync Service wordt gestart

Barcode Process Settings

Optie Omschrijving
Barcode watcher settings Dit item kun je uitklappen in de config editor om de settings terug te vinden
Barcode failed path Als de barcode niet herkend wordt zal de scan naar deze map verplaatst worden
Barcode input path Dit is het pad waar de barcodescans binnen moeten komen
Barcode output path Als de barcode wel herkend wordt maar de registratie waar deze bij hoort niet gevonden wordt dan wordt de scan naar deze map verplaatst
Barcode work path Dit is het pad dat gebruikt wrodt om tijdelijk bestanden op te slaan als ze verwerkt worden
Empty page size TIFF bestanden die kleiner zijn dan de bytes die hier zijn aangegeven worden gezien als leeg
Include sub directories Geef hier aan of de subdirectories wel of niet doorzocht moeten worden
Despeckle images Zorgt er voor dat de kwaliteit van barcodes in PDF scans wordt verbeterd zodat minder scans in de failed map van de barcode-scanner terecht komen
Manual crawl time span Geef hier aan welke tijd er zit tussen twee handmatige crawl acties
Minimum barcode length De Background service zal barcodes negeren die minder tekens hebben dan hier is aangegeven
PDF reading type Gebruik Images (standaard) of Render als PDFReadingType voor de barcode lezer
Print and Scan folder Als deze op true wordt gezet zal de Background service proberen de barcodes te koppelen aan registraties in JOIN. Scans met matchende barcodes worden opgeslagen in JOIN en de anderen worden in de Failed map geplaatst. Als deze optie op false staat worden scans met kloppende barcodes in de Output map geplaatst en de anderen in de Failed map.
Regular expression Je kunt hier een regular expression invullen om ervoor te zorgen dat alleen barcodes die hier aan voldoen worden verwerkt. Bijvoorbeeld \b[Z][0-9a-fA-F0-9]{10}\b om alleen barcodes die gegenereerd zijn door JOIN te herkennen. Als deze leeg is worden alle barcodes verwerkt.
Replace Original File Als deze op True staat en Print and Scan folder is ook op True gezet worden alle scans met matchende barcodes als PDF in JOIN opgeslagen
Set Main Item Field Vul hier een interne veldnaam voor JOIN in. Als Print and Scan folder op true staat en Set Main Item field en Set Main item value zijn gevuld dan wordt dit veld met de waarde gevuld bij het koppelen van de barcode scan
Set Main Item value Vul hier een waarde in die gevuld moet worden in de interne veldnaam voor JOIN. Als Print and Scan folder op true staat en Set Main Item field en Set Main item value zijn gevuld dan wordt deze waarde gevuld bij het koppelen van de barcode scan
Write PDF to output directories Als deze op true staat worden barcode scans als PDF in plaats van TIFF opgelsagen in de output en failed mappen. Deze setting heeft geen invloed op het opslaan in JOIN zelf. Als de output map door een extern proces gebruikt wordt moet je het configuratie/xls bestand aanpassen als je de Write to PDF setting verandert.

Case Documents Settings

Optie Omschrijving
Force to select case documents before filtering Zet deze op True om het selecteren van een zaakdocument (documenttype) bij het filteren te verplichten
Show case documents book in tree menu Zet deze op true om het Zaakdocumenten boek in de boomstructuur te tonen. Hiermee kunnen gebruikers zoeken in zaakdocumenten door alle zaaktypen
Parse filter for case and document numbers Setting FALSE maakt het mogelijk om op delen van zaak- en documentkenmerken te zoeken. TRUE levert mogelijk performance issues op

CK Editor Settings

Optie Omschrijving
Default font Stel hiermee het standaard lettertype in voor de CK Editor (Besluitvormingsparagrafen en de MEMO-velden in JOIN)
Default font size Stel hiermee de standaard lettergrootte in voor de CK Editor (Besluitvormingsparagrafen en de MEMO-velden in JOIN)
Table gridline style
Use Default CK Editor font styles in generated PDF Wanneer de instelling op TRUE staat worden in de door JOIN Besluitvorming gegenereerde voorstel PDF gekozen lettertypen aangepast naar het standaard lettertype zoals ingesteld in de Config Editor

Chains Settings

Optie Omschrijving
Chains Production Environment Als deze op True staat worden zaken gesynchroniseerd met/tussen de productieomgeving(en). Geldige licentie voor JOIN Samen is nodig.

Customization

Optie Omschrijving
Application title (long) Hier kun je de titel die getoond wordt in de browser configureren
Application title (short) Hier kun je de titel die getoond wordt in de browser configureren
Document browse mode allowed Als deze op True staat kun je de button voor het bladeren door gekoppelde documenten aanzetten. Als je een zaak aanklikt zie je direct de tab met documenten
Document browse mode default Zet de Bladeren door gekoppelde documenten optie standaard aan als deze op True staat.
Focus on shared notes Als deze op False staat worden standaard de Commentaren getoond en als deze op True staat wordt standaard de Uitgebreide inhoud getoond. Als één van de twee leeg is wordt altijd het gevulde onderdeel getoond
Number of buttons in form view for Tablet application Geef hier het aantal knoppen op dat op de tablet in het formulier getoond moet worden. De rest zit dan onder een dropdown menu

DecosAdmin Settings

Optie Omschrijving
Background service TCP channel TCP kanaal dat gebruikt wordt in de communicatie met de Background service (standaard 8080). Het kanaal moet wel anders zijn per omgeving als er meerdere omgevingen op 1 server draaien
DecosAdmin max list length Maximale list lengte die automatisch getoond wordt in DecosAdmin. Voor lijsten die groter zijn moet een filter opgegeven worden.

DecosConnect Settings

Optie Omschrijving
Allow edit plugin items Dit geeft gebruikers bewerk rechten in boeken die geconfigureerd zijn met een plugin (bijvoorbeeld EDI)
Basic HTTP Entity Service URL Hier vul je de volledige URL naar het endpoint voor de Basic HTTP Entity Service
CMIS: max number of results Hier geef je het maximum aantal aan resultate dat je terugkrijgt bij het zoeken via CMIS
CMIS: return officefiles as pdf Geeft aan of office bestanden omgezet moeten worden naar PDF als ze opgehaald worden
Connect external merge (DCR Templates) status description field Hier vul je de interne veldnaam voor de statusomschrijving in (bijvoorbeeld TEXT2)
Connect external merge (DCR Templates) status field Hier vul je de interne veldnaam voor de status in(bijvoorbeeld NUM6)
Default identifief prefix <onbekend>
Default File Generator Webservice URL Hier vul je de URL naar de File Generator Webservice
Enable Basic HTTP Entity Service URL Staat stadnaard op False. Hier geef je aan of je de Basic HTTP Entity Service wilt gebruiken.
enable SHA256 certificate Staat standaard op False. Als deze op True staat wordt de service URL gebruikt die een SHA256 certificaat gebruikt
Entity Service URL (SHA256 certificate) Dit is de URL naar de service URL die een SHA256 certificaat gebruikt
Entity service URL Hier vul je de URL naar de Entity service
Item types that should be checked for FinalUnlink event Hier geef je de itemtypen op die gecontroleerd moete worden voordat FinalUnlink wordt uitgevoerd
Maximum number of linked entities to return Hier vul je het maximum aantal van gekoppelde entiteiten die je terugkrijgt
Reuse external entities retrieved in lists Hiermee geef je gebruikers toestemming om externe entiteiten uit een lijst te hergebruiken
Service bus relay enabled Als deze op True staat wordt de Service bus relay aangezet
Skip item validation Sla goedkeuring van items over als deze op True staat
Valid Client IP Range Geef hier de IP Range van toegestane clients op

Default Rights

Optie Omschrijving
Default admin right Geeft de standaard rechten voor administrators aan als er geen rechten zijn gegeven. Standaard staat dit op CAD (Change, Add, Delete)
Default right Geeft de standaard rechten voor niet-administrators aan als er geen rechten zijn gegeven. Standaard staat dit op N (No rights)
Default table right Geeft de standaard rechten voor tabellen als er geen rechten zijn gegeven. Standaard staat dit op CAD (Change, Add, Delete)
Default workflow right Geeft de standaard rechten voor workflows als er geen rechten zijn gegeven. Standaard staat dit op CAD (Change, Add, Delete)
Restrict Administrator Levels Beperk het geven van administrator niveaus tot het niveau dat de ingelogde administrator zelf heeft

Edit Form Service Settings

Optie Omschrijving
Edit Form service enabled Dit geef de JOIN web site de mogelijkheid om de formulieren te bewerken buiten het gewone proces
Edit Form service TCP channel Staat standaard op 9010. Hier geef je het TCP kanaal op dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de Decos JOIN Edit form service

E-mail Settings

Optie Omschrijving
Allow edit e-mail Geeft gebruikers het recht om e-mail documenten aan te passen als deze setting op True staat
Allow edit e-mail memo Geeft gebruikers het recht om memo velden van e-mail documenten aan te passen als deze setting op True staat
Max. e-mail size (KB) Staat standaard op 10240 (10MB). Hier vul je in wat de maximale grootte van te versturen e-mails uit JOIN is.
always show related emails zorgt er voor dat alle verzonden mail vanuit een registratie altijd wordt getoond in de emailhistorie
Store received messaged as EML Hier geef je aan of e-mail bestanden als EML opgeslagen moeten worden of niet
Use JOIN EML Viewer Gebruik de ingebouwde JOIN viewer voor EML bestanden
Use JOIN MSG Viewer Gebruik de ingebouwde JOIN viewer voor MSG bestanden
Use MAPI to send email Geeft aan of er wel of geen MAPI gebruikt wordt om te mailen

External search Engine Settings

Optie Omschrijving
Date range filter field Stel in of het datumfilter moet filteren op basis van creatiedatum of mutatiedatum
Elastic search service URL Hier vul je de URL van de Elastic search service in
Enable NGram analyzing Staat standaard op True. Als je deze setting aanpast moeten er extra acties uitgevoerd worden (installatie en herindexeren). Je kunt hier contact voor opnemen met Decos.
External search engine Staat standaar niet ingevuld. Je vult hier de naam van de Search Engine in. Als je deze setting aanpast moeten er extra acties uitgevoerd worden (installatie en herindexeren). Je kunt hier contact voor opnemen met Decos.
External Search Engine Service TCP channel Staat standaard op 9100. Hier vul je het TCP kanaal wat gebruikt wordt om te communiceren met de External Search Engine Service
Filter bar behaviour for external search engine Staat standaard op Always om lijsten altijd uit de snelle zoekindex op te halen.
Max Ngram Analyzer length De maximale grootte van een woord dat in de zoekindex zodanig wordt opgeslagen dat op delen van het woord kan worden gezocht. Maximum 100, standaard 20
Min Ngram Analyzer length De minimale grootte van een woord dat in de zoekindex zodanig wordt opgeslagen dat op delen van het woord kan worden gezocht. Minimaal 3, standaard 3
Reindexing End time Hier vul je de tijd waarop het herindexeren moet stoppen
Reindexing Start time Hier vul je de tijd waarop het herindexeren moet starten
Service call time-ou (seconds) Staat standaard op 30. Als de Decos Search engine service niet binnen het aantal seconden reageert dat hier is ingevuld wordt gestopt met de verwerking van het verzoek.

Fax Process Settings

Optie Omschrijving
Fax watcher settings Hier vind je de verzameling van fax settings

File Transfer

Optie Omschrijving
Custom DDC Configuration Hiermee geef je aan of de DDC server name en de Secure Website setting custom zijn of dat deze automatisch opgehaald moeten worden
DDC compression threshold (MB) Schakelt bestandscompressie uit als het bestand groter is dan wat hier is opgegeven. Compressie van zeer grote bestanden heeft impact op de CPU en werkt vaak ook niet goed
DDC server name De server naam of het IP adres van de DDC server kun je hier opgeven
Disallowed file extensions De bestandsextensies die hier ingevuld zijn zullen niet worden toegestaan bij het uploaden naar JOIN
Enable file locking Zet file locking aan of uit. Als je de setting op False zet zullen alle op dat moment gelockte bestanden weer vrijgegeven worden
Enable WebDav Staat standaard op False. Geef aan of WebDav gebruikt mag worden om Office bestanden te openen.
Files stored in database Geef aan of bestanden wel of niet opgeslagen worden in een aparte database
Max. Files upload size (MB) de totale maximale grootte van een upload bij gebruik van de sleepfunctie bij een document. Maximum 500
Max. files to be uploaded at once het totale aantal bestanden dat via de sleepfunctie gelijktijdig kan worden toegevoegd. Maximum 100 files.
Secure webserver Geeft aan of de DDC server een secure web server is (https)
Use DDC for item events Staat standaard op true. Geef item events door via de DDC
Use DDC for zip download Staat standaard op False. Geef aan of de DDC gebruikt moet worden om .zip bestanden te downloaden via het Delen menu in JOIN
Use SOAP Zet het SOAP protocol aan voor bestandsoverdracht
Use WebDAV to open Office files Als deze op True staat wordt standaard WebDAV gebruikt om Office bestanden te openen. In de persoonlijke voorkeuren van JOIN kun je dit per gebruiker weer uitzettenC

File Viewer Settings

Optie Omschrijving
Cache file viewer images in the browser Afbeeldingen uit de file viewer worden worden in de browser gecache dom de performance te verbeteren. Je kunt dit uitschakelen als de browser cache gezien wordt als een beveiligingsrisico
Enable the deep zoom image viewer Staat standaard op True. Dit zet de Deep Zoom viewer optie aan.
File viewer refresh interval Staat standaard op 5. Dit geeft aan om de hoeveel seconden er gekeken moet worden naar nieuwe scans in de scansource
Interpolation mode Dit wordt gebruikt om niet-PDF scans te schalen. In server 2008 of ouder zet je dit op High, HighQualityCubic of HighQualityBilinear om de kwaliteit van de weergave te verbeteren. Zet deze op default in andere gevallen
Max. preview page height (mm) Maximale hoogte van de thumbnal in fileviewer. Als dit wordt overschreden wordt de pagina niet geladen.
Max. preview page width (mm) Maximale breedte van de thumbnal in fileviewer. Als dit wordt overschreden wordt de pagina niet geladen.
Max. thumbnails in file list Staat sandaard op 24 en het maximum is 60. Als een item meer bestanden heeft dan het hier gevulde aantal worden de thumbnails niet getoond
Non-scan PDf generators Lijst met applicaties die PDF's maken welke niet gezien moeten worden als scans.
SVG maximum input filesize (MB) De maximale grootte van een bestand wanneer deze omgezet wordt naar SVG
SVG maximum inpu pages Het maximale aantal pagina's van een bestand bij het omzetten naar SVG
Use SVG Als deze op true staat worden bestanden als SVG getoond in de viewer

Fulltext Search

Optie Omschrijving
direct update of fulltext data for files De JOIN website zal nieuwe en gewijzigde bestanden direct indexeren als deze setting op True staat. Als deze uit staat wordt dit geupdate door de Decos JOIN Fulltext service for files
Enable fulltext search Staat standaard op True. Hiermee zet je fulltext zoeken aan of uit
FTCatalog Catalog naam die gebruikt wordt bij Fulltext search
Index root Pad waar index bestanden bewaard worden als Micosoft Index server gebruikt wordt voor fulltext zoeken
IndexByUserProfile Als deze op True staat worden alleen indexen doorzocht waar de gebruikersprofielen van de ingelogde gebruiker rechten op hebben (dit is sneller)
IndexMaxHits Maximum aantal aan resultaten na een full text zoekopdracht
Lim. index root Pad waar de index bestanden voor gebruikers met beperkte toegang bewaard worden als Micosoft Index server gebruikt wordt voor fulltext zoeken
MaxSearchQueriesInHistory Maximum aan zoekopdrachten die bewaard worden
MaxTagCloudWords Maximim aantal aan woorden dat in de Tag Cloud owrdt opgenomen
SkipIndexingExtensions Lijst met bestandsextensies die worden overgeslagen in de fulltext indexering

Geo Settings

Optie Omschrijving
Google Maps API key Hier geef je de API key op van Google Maps die gebruikt wordt in de Geo background services
Google Maps functionality enabled Staat standaard op True. Zet de Google Maps functionaliteit aan
Show 'World map' toolbar button Staat standaard op True. Deze optie kan alleen gebruikt worden als je een DC-BAG licentie hebt. Als deze aan staat kan de gebruiker wisselen tussen de wereldkaart en de Nederlandse (PDOK) kaart.
Standard map Staat standaard op Nederlands. Deze optie kan alleen gebruikt worden als je een DC-BAG licentie hebt. JOIN gebruikt de nederlandse PDOK kaart als standaard en wisselt naar de wereldkaart voor buitenlandse adressen. Verander de waarde in 'World' als je niet in Nederland woont

Image Processing Settings

Optie Omschrijving
Image processing service enabled Staat standaard op False. Zet deze op True om de Image processing service aan te zetten. Hierdoor wordt de verwerking van afbeeldingen buiten het procees om gedaan
Image processing service TCP channel Staat standaard op 9000. TCP kanaal dat gebruikt wordt om te communiceren met de Image processing service
Service call time-out(seconds) Staat standaard op 30. Time-out voor image processing service verzoeken in seconden. Als de service niet binnen deze tijd reageert wordt het verzoek afgekapt

KCS

Optie Omschrijving
ConnectSystem code Staat standaard op KCS. Geeft de code aan van het connect systeem dat dat geconfigureerd is voor KCS.
KCS Contact History provider URL Deze url wordt gebruikt om de Contact geschiedenis uit het KCS te halen

Library Catalog Settings

Optie Omschrijving
Wordt niet meer ondersteund

Logging

Optie Omschrijving
Enable javascript console logging Als deze op True staat wordt client side logging in de javascript console van de browser aan gezet
Error logging Zet deze op True om logging te kunnen genereren
Generate Performance counter data Voeg data toe aan de JOIN performance counter
Include only exceptions Als deze op True staat worden alleen de uitzonderingen gelogd
Profiling Als deze op True staat wordt uitgebreidere logging aangemaakt
Show unexpected error stack trace Als deze op true staat wordt de stack trace getoond voor onverwachte errors
Stream minified javascript Staat standaard op true. Als deze op False staat wordt unminified javascript gesteamed (wordt gebruikt voor javascript debugging)

Miscellaneous Settings

Optie Omschrijving
Add workflow in seperate thread Geeft aan of workflows separaat toegevoegd kunnen worden
Allow to download files Geeft de gebriker de mogelijkheid om bestanden te downloaden
Allow to rename files Stelt de gebruiker met bewerkrechten op de registratie toe om de bestandsnaam te wijzigen (niet van toepassing op scans, bestandsextensie kan niet worden gewijzigd)
Allow to set rights when creating new template Als deze op true staat wordt standaard toegang gegeven tot sjablonen als ze worden aangemaakt
Allow users to use pending tasks in 3-frame mode Als deze op true staat kunnen gebruikers de 3frame modus aanzetten voor hun werkvoorraad
Apply list order in personal overview Als deze op true staat wordt het lijstweergave profiel gebruikt voor persoonlijke overzichten
Allow to edit the "assigned to" field Sta het optioneel toe om het veld toegewezen aan (TEXT6) in het workflowprofiel schrijfbaar te maken. Hiervoor moet de setting op TRUE staan.
Apply rights on workflows Bepaalt of de tabs voor rechten worden getoond voor workflows in de admin
Apply date field for remaining days Hiermee stelt u het datumveld in in het workfow itemprofiel op basis waarvan het resterend aantal dagen in het stoplicht (werkvoorraad) wordt berekend
Auto-scale Scan PDF Als deze op true staat wordt een PDF scan automatisch geschaald naar A4
Calculate remaining days in terms of percentage Staat standaard op 75. Percentage van de verstreken termijn vanaf wanneer het stoplicht oranje kleurt. Zet deze op nul om geen percentage te gebruiken in de berekening
Check if other user changed same item Als deze aan staat zal gekeken worden of een andere user al wijzigingen heeft aangebracht in het item dat je bewerkt op het moment dat je opslaat. Als dit zo is wordt eerst de oude waarde weer teruggezet
Cute PDF license key Als de PDF forms module in de licentie zit moet deze waarde ingevuld worden met de key voor Cute PDF SDK
Default thumbnail image path Het pad naar het standaard plaatje dat gebruikt wordt als geen tumbnail gemaakt kan worden
Disable SQL parameter parsing Staat standaard op False. Als deze op True staat wordt gewone SQL niet omgezet naar geparameteriseerde SQL in de database connectie laag
Do not elevate pending item rights Als deze op True staat dan is het niet toegestaan om niet geautoriseerde inhoud te zien in de Werkvoorraad. Zet je deze op False dan kun je ook registraties inzien waar je geen rechten op hebt als de activiteit van de workflow aan jou is toegewezen
Do not generate thumbnails in Web process Als deze op true staat worden thumbnails niet direct gegenereerd bij het koppelen van een bestand. Dit vermindert het geheugen en CPU gebruik
Don't show handle checbox as checked in Reply/Answer screen by default Als deze op True staat wordt het vinkje voor afhandelen standaard uitgezet in de wizard die toont tijdens maken van een nieuw document vanuit de werkvoorraad
Enable health monitor checking Zet de healt monitor aan
Excel interactive View functionality enabled Zet deze op True om de Excel Interactive View aan te zetten
Export overviews as CSV Staat standaard op False. Als deze op True staat wordt een export van een overzicht in een CSV bestand gestopt
External pdf conversion executable path als deze vgevuld is zal de conversie van documenten naar PDF afgehandeld worden door wat er in het pad staat. Als het pad niet goed gevuld is zal het pad waar DecosAdmin.ini staat gebruikt worden
File hash algorithm Algoritme dat gebruikt wordt om de file hash waarde voor de zaakstructuur van de XML export te berekenen
Generate PDF from scans in background Als deze op True staat worden PDF's door de backgroundservice uit de scans gehaald
Handle linked documents Geeft aan of de gekoppelde documenten ook afgehandeld moeten worden als het dossier/de zaak wordt afgehandeld
Handling activity through reply button is optional Als deze op True staat zal er een vinkveld getoond worden in de wizard die gebruikt word bij het maken van een nieuw document in de werkvoorraad
Hide folder tabs in link screen Staat standaard op False. Zet deze optie op True om de dossiertabs in het koppelscherm te verbergen
Hide the system information page for all users Als deze op true staat kunnen administrators de systeeminformatie pagina niet raadplegen
Keep outdated cache Deze zal op True gezet moeten worden als de Cache update service aan staat en Cache geevens niet verwijderd moeten worden maar aangemerkt moeten worden als oude data
Limit users to one single web session Als deze op True staat worden gebruikers gedwongen uit te loggen als ze op een andere machine of in een andere browser in willen loggen
Max. autocomplete list size Geeft het maximum aantal items aan die getoond moeten worden in tabellen. Als deze waarde wordt overschreden dan moet de gebruiker karakters invullen of een filter moeten toepassen om de mogelijke keuzes te zien
Max. list column width Geeft aan wat de maximale breedte is die een kolom in de lijst mag hebben
Max. table size for contect template Geeft de maximale grootte aan van een veld
Measure disk space and bandwith usage per customer Als deze op True staat wordt het gebruik van de schijfruimte en de bandbreedte gemeten
Minimum characters to filter on Geeft het minimale aantal karakters aan dat je moet opgeven bij een zoekopdracht
Open the item url in 4 frame mode if 4 frame mode is enabled Als deze op true staat wordt de 4 fram modus gebruikt als je een URL naar een item volgt
Original extension seperator Staat standaard op een '.' . Karakters die gebruikt moeten worden om de originele extensie te scheiden van .PDF als het bestand omgezet wordt naar PDF
Personal Report default lines page page Staat standaard op 0 om geen Enter te geven. Geeft aan of de standaard regels per pagina getoond moeten worden in een persoonlijk overzicht.
Report max. records Geeft het maximum aantal regels aan die getoond worden in een overzicht. Zet deze op 0 voor onbeperkt
Reverse from and to email address while saving Staat standaard op False. Als deze op True staat wordt het Van veld altijd in EMAIL1 opgeslagen en Aan altijd in EMAIL2 bij het opslaan van een mail in JOIN via JOIN Now
Set PDF header and footer Geeft aan de kop en voet tekst getoond moeten worden in de PDF
Show feedback option Zet op True om de feedback optie beschikbaar te stellen aan de gebruikers
Silverlight Version Versie van Microsoft Silverligth die gebruikt wordt op de Clients (0=geen)
Split Tiff in temp folder Geeft aan of de output van het scheiden van de Tiff in een temp directory of in de brondirectory gedaan moet worden
Use custom names Geeft de USECUSTOMNAMES variabele terug.
Use rights for answer books Als deze op true staat zullen raadplegers alleen de boeken bij Nieuw document zien als ze hier rechten toe hebben. Als deze op False staat kunnen ze deze in ieder boek aanmaken
Use version management De globale setting voor het gebruik van versiemanagement
Viewclients Edit Own Files Zet deze op True om raadplegers rechten te geven alleen hun eigen items te bewerken

Notification Settings

Optie Omschrijving
Enable notifications Staat standaard op True. Zet de meldingen aan
Notification host port Staat standaard op 9090. De meldingen host port die gebruikt wordt om te communiceren met de meldingen service

Office Add-in (Office 365)

Voor onderstaande opties is een geldige JOIN Office 365 licentie nodig

Optie Omschrijving
Add-in enabled Zorgt er voor dat de add-in gebruikt kan worden door gebruikers met een geldige JOIN Now licentie
Display name De naam waarmee de add-in zichtbaar is voor gebruikers in Outlook. Handig ook als je meerdere JOIN add-ins gebruikt
Hide JOIN Now buttons Om te voorkomen dat de gebruiker zowel de JOIN Now client buttons als de add-in te zien krijgt is het handig om deze optie op TRUE te zetten. De aanwezigheid van de JOIN Now client wordt dan genegeerd
Include name in e-mail addresses hiermee stel je in of de volledige naam ook moet worden getoond (Abe Batens <a.batens@meervoort.nl> ) Deze setting staat standaard op false.

Office Online Settings

Optie Omschrijving
Enable Open in Desktop app u heeft de Office Online integratie nodig. Met deze instelling wordt de "open in Word, excel" etc instelling geactiveerd in Office Online Editor
Enable Open with JOIN File Control u heeft de Office Online integratie nodig.
Office Online Server URL u heeft de Office Online integratie nodig. Hier stelt u de OOS server in die wordt gebruikt (verplicht)
Old document formats - autoconvert u heeft de Office Online integratie nodig. Met deze instelling worden oude office bestanden geconverteerd om te kunnen worden bewerkt in Office Online.
Old document formats - autoconvert size limit u heeft de Office Online integratie nodig. Maximale grootte van te converteren bestanden ivm performance.
Open files using OOS by default u heeft de Office Online integratie nodig. Standaard altijd bestanden openen met OOS. Dit kan door de gebruiker worden overruled bij persoonlijke instellingen.
Open OOS editor in separate window by default u heeft de Office Online integratie nodig. Standaard worden bestanden geopend in een apart scherm/tab. Dit kan door de gebruiker worden overruled bij persoonlijke instellingen.
View files using OOS by default u heeft de Office Online integratie nodig. Bestanden wordt standaard getoond met OOS. Dit kan door de gebruiker worden overruled bij persoonlijke instellingen.
WOPI client IP ranges u heeft de Office Online integratie nodig. Hier stelt u de IP's in die zijn toegestaan als er een IP-restrictie is ingesteld voor toegang tot de OOS server.

Oracle-specific Settings

Optie Omschrijving
Index Tablespace Geeft de naam aan van de niet standaard index tablespace als deze geconfigureerd is
Use Oracle data client Staat standaard op True. Gebruik de Oracle.DataAccess componenten van ODP.net voor snelle BLOB/CLOB toegang

Path Settings

Optie Omschrijving
Common path het pad naar de map "common" op de JOIN Applicatieserver (of fileserver)
Doc root De verwijzing naar de "letters" map op de JOIN Applicatieserver (of fileserver) waar alle bestanden worden opgeslagen
Dot root De verwijzing naar de "dot" map op de JOIN Server waar alle sjablonen worden opgeslagen
Excluded scansource monitor subdirectories De submappen van de scansource-map die niet moeten worden gemonitord door de backgroundservice. Pipe-scheidingsteken gebruiken.
Form scan template path Niet meer in gebruik.
Index ASP path Hoofdmap waar de ASP(X) bestanden zich bevinden
Log files path het standaard pad waar alle logbestanden naar weggeschreven worden
Report root Hoofdmap voor de output van overzichten
Scan root Hoofdmap voor de opslag van scan-containers (zogenaamde DSC bestanden)
Scansource Het pad naar de mappen (standaard of per gebruiker) waar scanbestanden staan die nog moeten worden verwerkt in JOIN Zaak & Document
Temp path Het pad naar de map waar tijdelijke bestanden worden weggeschreven
UNC Doc root zie DOC Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Dot root zie Dot Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Scan root zie Scan Root. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.
UNC Scansource zie Scansource. Wordt alleen gebruikt wanneer SOAP bestandsoverdracht is uitgeschakeld.

PDF Conversion Settings

Optie Omschrijving
Auto OCR Scan maximum pages Max aantal pagina's dat wordt ge-OCR'd voordat PDF conversie plaatsvindt. 0 betekent dat de feature is uitgeschakeld. Standaard op 0 zetten.
Add header/footer to converted PDF Zorgt er voor dat (als setting op TRUE staat) er altijd een kop en voettekst aan de gecreerde PDF wordt toegevoegd. Configuratie in JOIN Admin
Convert EML files to PDF Zet op true als u EML bestanden (groupwise) wilt converteren. Nadeel is dat bijlagen niet worden geconverteerd en kwijtraken)
Convert MSG files to PDF Zet op true als u MSG bestanden (MS Outlook) wilt converteren. Nadeel is dat bijlagen niet worden geconverteerd en kwijtraken)
PDF Conversion service TCP Channel TCP kanaal die wordt gebruikt om met de PDF convertor service te communiceren. Standaard kanaal 8090.
PDF Version De gebruikte PDF versie. Standaard versie 1.4. U kunt een andere versie kiezen uit de beschikbare uitklaplijst
PDF/A compliance level Het compliance level dat de PDF conversie als output moet gebruiken. Standaard PDF/A-1b (PDF/A-1a en PDF/A-1b gebruiken versie 1.4, PDF/A-2a en 2b gebruiken versie 1.7)
PDF/A Conversion error action Wordt alleen gebruikt bij 1a of 2a, stel in welke actie moet worden ondernomen bij een error. niet relevant bij andere versies van PDF/A.
PDF/A-1b file extensions docx)
Save converted PDF as UTF8 Gebruik deze instelling als de PDF markup als UTF-8 moet worden opgeslagen. Bijvoorbeeld bij chinese karakters.
Skip conversion of read-only files Als deze optie aan staat worden de bestanden van afgehandelde registraties niet geconverteerd naar PDF. Dan worden alleen on demand conversies uitgevoerd (computeractie, custom button of ondertekenen van bestanden)

PDF Signing

Optie Omschrijving
PDF Signing service TCP Channel [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken] Het TCP kanaal dat wordt gebruikt om met de JOIN PDF Signing service te kunnen communiceren. Standaard wordt kanaal 8091 gebruikt.
PFX file full path [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het volledige pad naar het PFX bestand dat een certificaat bevat
PFX file password [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]het private wachtwoord voor het PFX bestand
PKCS#11 CKA ID [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Hex encoded string with identifier (value of CKA_ID attribute) of the private key used for signing. Mag leeg worden gelaten wanneer een CKA Label is gespecificeerd.
PKCS#11 CKA Label [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Label van de private key die wordt gebruikt voor ondertekening. Mag leeg zijn als de CKA ID is gespecificeerd
PKCS#11 Library path [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het volledige pad naar de library die PKCS#11 functies implementeert
PKCS#11 Token label [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Label van het token dat de ondertekeningssleutel bevat. Mag leeg zijn als de Token Serial is gespecificeerd
PKCS#11 Token PIN [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]PIN voor de token.
PKCS#11 Token Serial [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken]Het serienumber van de token die de ondertekenings sleutel bevat. Mag null zijn als de token label is gespecificeerd
Sign PDF in local service [Module digitale handtekening / digitaal waarmerken] Wijzig naar TRUE om de JOIN PDF Signing service the activeren (ondertekenen van PDF bestanden).

Proxy Settings

Optie Omschrijving
Proxy address Als een proxy verplicht is om met internet te verbinden, wordt deze hier ingesteld in het formaat "server:port"
Proxy password Het wachtwoord van de proxy wanneer authenticatie verplicht is. Alleen standaard authenticatie (basic)
Proxy username idem als wachtwoord, maar dan de gebruikersnaam

Regional Settings

Optie Omschrijving
Default language Standaard taal wanneer de gebruiker geen voorkeurstaal heeft ingesteld
Eight digit date format Datumformaat dat wordt gebruikt om 8-digit datums te interpreteren
Languages Welke talen worden aan de eindgebruikers getoond. Ondersteuning wordt geboden voor Nederlands, Duits, Frans, Engels en Hindi.
Six digit date format Datumformaat dat wordt gebruikt om 8-digit datums te interpreteren
US Locale Zet op "true" om US Lokalisatie te activeren. Standaard op false, alleen voor klanten in de Verenigde Staten

RSS Server Settings

Optie Omschrijving
RSS Server enabled als deze aanstaat, is de JOIN RSS server geactiveerd
Allow anonymous access Sta anonieme toegang toe tot alle RSS feeds van de RSS Server. Standaard staat deze op false. We raden aan deze niet op true te zetten.
RSS: CSS Stylesheet Naam van het JOIN RSS Stylesheet. Standaard "itemcontent.css"
RSS: Line feed
Maximum number of results Het maximum aantal resultaten dat via een feed wordt ontvangen (standaard 250)

Scan OCR Settings

Optie Omschrijving
Charac Tell path Niet meer in gebruik. Standaard maakt JOIN Zaak & Document gebruik van Tesseract OCR.
Online OCR True betekent dat Online OCR is geactiveerd
Save OCR word positions Als deze setting op true staat, dan wordt de positie van de OCR tekst ook opgeslagen, zodat de tekst eenvoudiger te selecteren is in de PDF.
Use OCR Engine Niet meer in gebruik. Standaard maakt JOIN Zaak & Document gebruik van Tesseract OCR.

Scan Processing Settings

Optie Omschrijving
Automatic color detection - black level Pixels met een helderheid onder dit niveau zullen als zwart worden beschouwd (standaard 30%)
Automatic color detection - max color % Als de afbeelding meer gekleurde pixels bevat dan dit percentage wordt het als kleur opgeslagen (standaard 3%)
Automatic color detection - max gray % Als de afbeelding meer gekleurde pixels bevat dan dit percentage wordt het als kleur opgeslagen (standaard 10%)
Automatic color detection - white level Pixels met een helderheid boven dit niveau zullen als wit worden beschouwd. (standaard 96%)
Scan blank page complexity (black and white) Instelling bepaalt wanneer een zwart-witpagina als lege pagina wordt beschouwd (en uitgefilterd door de scansoftware) Standaard 50)
Scan blank page complexity (color) Instelling bepaalt wanneer een kleurpagina als lege pagina wordt beschouwd (en uitgefilterd door de scansoftware) Standaard 50)
Scan detection interval (seconds) het aantal seconden tussen het controleren op nieuwe scans in de scanwerkvoorraad (scansource)
Scan file monitor delay (seconds) De minimale tijd dat de scan file monitor moet wachten nadat een bestand is aangepast door de scanner voordat deze wordt verwerkt. Standaard waarde 30 seconden, minimum 10 seconden)

URL Settings

Optie Omschrijving
Asp root De asp hoofd-URL van de JOIN Website
Aspx site De aspx hoofd-URL (onder de JOIN Website)
Computer action root URL Dit is de URL die de webserver kan gebruiken om de eigen website te bereiken. Als de URL niet is ingevuld, wordt standaard de aspx-site van de JOIN Website gebruikt.
DecosWeb IP bevat de waarde voor %DECOSWEBIP%-macro die door applicaties wordt gebruikt die niet automatisch een IP adres kunnen genereren
DecosWeb Site bevat de waarde voor %DECOSWEBSITE%-macro die door applicaties wordt gebruikt die niet automatisch een server URL kunnen genereren
Report root HTML de hoofdmap voor overzichten output

Validation Settings

Optie Omschrijving
Administrator unvalidated items delay (minutes) De minimale tijd in minuten die het duurt voordat een nog niet opgeslagen registratie zichtbaar wordt voor een administrator. Een item wordt voor andere gebruikers namelijk alleen zichtbaar als zij deze zelf hebben aangemaakt of standaard 3 uur na het aanmaken van de registratie.

WebPart Settings

Optie Omschrijving
Webpart: DecosRSS URL De JOIN RSS site locatie zoals deze in webparts wordt gebruikt. Standaard gebruiken we de "root" van de aspx-site
Webpart: Decosweb URL De JOIN Website locatie die gebruikt wordt in webparts
Webpart: management report user De login naam van de JOIN gebruiker die de rapportages draait in de webparts
Webpart: max. number of columns het maximaal aantal kolommen dat wordt getoond in een lijst-webpart
Webpart: max. number of rows het maximaal aantal rijen dat wordt getoond in een lijst-webpart
Webpart: open in new window Als u deze op "true" zet dan wordt het JOIN scherm geopend in een nieuw scherm (browserafhankelijk: scherm of tab)

Zaaktypen.nl Synchronisation

Optie Omschrijving
Customer ID De ID van de klant om te kunnen aanmelden in JOIN Zaaktypen. Deze ID kan worden gevonden in de "page source" van de website Zaaktypen.nl
Enable subscription (push updates) Als de optie op true staat worden zaaktypen bij publicatie gepushed naar de ZTC Sync Service, die de verwerking regelt in JOIN Zaak & Document
I-Navigator sync interval (hours) Maakt u gebruik van de I-Navigator zaaktypenintegratie, dan stelt u hier in binnen welke interval data uit I-Navigator wordt verstuurd naar Zaakktypen
I-Navigator webservice URL De URL van de webservice van I-Navigator. Als deze URL niet is ingevuld is er geen werkende koppeling met I-Navigator mogelijk. De webservice dient u apart aan te schaffen bij de leverancier van I-Navigator
Publication Environment NAME De naam van de omgeving zoals deze wordt getoond in het publicatievenster in JOIN Zaaktypen
Zaaktypen.nl service URL De URL van de JOIN Zaaktypen service (https://www.zaaktypen.nl/ZtcService.svc)