Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
geen bewerkingssamenvatting
Hieronder vindt u alle acties die zijn opgenomen in versie 2020.4. Deze versie is een patch voor hoofdversie 628 (Zaak & Document, Integraties) en hoofdversie === JOIN Zaak & Document ==={| class="wikitable"! colspan="4" |'''JOIN Zaak & Document'''|-|'''Nummer'''|'''Freshdesk Ticket'''|'''Omschrijving (engels)'''|'''Omschrijving'''|-|120710||Allow JOIN Connect to start on container when there is no explicit entity service url configured|[Connect] Maak het mogelijk om JOIN Connect te starten op een container als er geen volledige entity service URL is ingevuld|-|120636||[AM] Allow to send custom actionable messages for workflow activities|[Actionable messages] maak het mogelijk om aangepaste actionable messages per workflowactiviteit te versturen|-|120501||Show runtime platform and amount of replicas in system information screen|[Systeem] Toon het runtime platform en aantal replicas in de systeeminfo-pagina|-|115032||[Search] also include bookname in index so user can search on combination of bookname and other element|[Search] Maak het mogelijk om op de naam van het boek/zaaktype te zoeken in de "zoek in alles" pagina|-|119070|25810|Issues with casetype result table after manual changes.|[Zaaktypen] herstel een handmatig verwijderd resultaat in de resultaattabel|-|119680|26204|[Download] files converted to PDF are downloaded as normal files|[Download] naar PDF geconverteerde bestanden worden gedownload als normaal bestand|-|120339||Update Woonplaatsen.csv for 2020|Werk Woonplaatsen.csv bij naar 2020|-|113212|21932|[workflowdesigner] HTML5 workflow designer performance issues|[workflowdesigner] Performanceproblemen met de HTML5 workflow-designer|-|117908|20612|The Formula tab for book containers shows all fields, including fields not in use.|[admin][Formules] Op de formule tab worden alle velden getoond in plaats van alleen de actief gebruikte velden|-|119015|25506|Linking users to mailboxes with long mail addresses does not work|[Email][Admin] Het is niet mogelijk om gebruikers met lange emailadressen te koppelen aan mailboxen in JOIN Admin|-|114755||[ZTC Sync][Workflow] unlink workflow when unlinked from documenttype /  allow to remove workflow when removed from ZTC|[Zaaktypen] ontkoppel de documentworkflow van het documentboek wanneer ontkoppeld van het documenttype in Zaaktypen.nl. Sta daarnaast toe om de workflow in JOIN Admin te verwijderen wanneer deze niet meer bestaat in Zaaktypen.nl|-|118217||[JOIN Now] JOIN Now Client Version Number|[JOIN Now] In JOIN Now wordt een verkeerd versienummer van de client weergegeven|-|118488|24591|Case destruction term is not always calculated correctly when done by a computer action.|[Zaken][Archivering] de bewaartermijn wordt niet altijd correct berekend door de zaakworkflow|-|119692||[Pending tasks] manual activity can not be created from pending task detail window|[Werkvoorraad] Bij het aanmaken van een handmatige activiteit vanuit het werkvoorraad detailscherm loopt het scherm vast en wordt de actie niet correct aangemaakt|-|118452|25101|Unable to save registrations if the field contains the invisible character &amp;shy;|[Registraties] Het is niet mogelijk om een registratie op te slaan als het veld het onzichtbare karakter &amp;shy; bevat|-|117905|24847|Issues with Decos JOIN Indexing Service|[Indexing Service] Problemen met de Decos JOIN Indexing Service|-|115941|20842|The ztc result did not work for properly for old versions of case types.|[Zaak][Resultaat] wanneer een resultaat wordt aangepast in Zaaktypen.nl, werkt dit in sommige gevallen niet goed door in oude versies van het zaaktype|-|117714||[ZTC][Validations] Ignore table value validation for casetype itemprofile retention fields|[Zaken][Archivering] Sta het toe om wijzigingen in archiefvelden te maken zonder dat een validatie-foutmelding wordt gegeven|-|119880||Change version numbering of JOIN Case & Document to year.month.major release numbering (e.g., 2020.4.628)|Wijzig de versienummering voor JOIN Zaak & Document naar year.month.major-release-nummering (bijvoorbeeld 2020.4.628)|-|119854|26212|If in zaaktypen.nl the retention source is set to ander datumkenmerk the start retention term should be set manualy|[Zaken][Archivering] wanneer bij het resultaat in zaaktypen in het veld "brondatum archiefprocedure" voor de waarde "ander datumkenmerk" is gekozen, moet het mogelijk zijn om handmatig een start bewaartermijn (datum) in te vullen|-|112937||[ADFS][Admin] implement ADFS for disposal list approval|[ADFS][Admin] Maak het mogelijk om bij het goedkeuren van een verwijderlijst de ADFS-login te gebruiken|-|119621|25972|Allow adding case-document to case of which parent casetype is expired|[Connect][Zaken] Sta het toe om een zaakdocument toe te voegen aan een zaak waarvan het zaaktype niet meer geldig is (geldig tot datum is bereikt)|-|117692|22334|[ZTC SYNC][Retention] when the retentionperiod in resulttype (ZTC) has no value, show n.v.t. in table|[Zaaktypen][archivering] wanneer bij het resultaat in zaaktypen.nl geen archiefactietermijn is ingevuld, toon n.v.t. in de zaak in plaats van een leeg veld|-|119586||[AM] Optionally store comment from actionable message to workflow activity|[Actionable messages][Office365] Sta optioneel toe om commentaren van actionable messages op te slaan bij de workflowactiviteit|-|118794|25583|The DWCompleteCD setup script creates a file named DecosAdminClient.txt in the web root|[Setup] Het DWCompleteCD-installatiescript maakt een bestand met de naam DecosAdminClient.txt in de webroot|-|118888||[JOIN Now] JOIN Now changes the default file extension in Word|[JOIN Now] JOIN Now wijzigt ten onrechte de standaard bestandsextensie in WORD|-|118852|24316|When a user is renamed, assigned user links are not correctly updated on postpone/resume and the handler field is overwritten with the assigned user field|[Werkvoorraad] Wanneer de naam van een gebruiker wordt gewijzigd, worden koppelingen van toegewezen acties niet meer correct bijgewerkt bij uitstellen / hervatten en wordt het behandelaarsveld overschreven door het toegewezen gebruikersveld|-|119236||[Decisionmaking] rework the automatic created comment when handling decision taking step|[Besluitvorming] zorg voor een consistente en duidelijke omschrijving (in commentaar en historie) wanneer de "besluitnemen" actie wordt afgehandeld|-|117857|22121|[Decisionmaking] when the "take decision" action is handled with outcome "postponed" no comment entry is made|[Besluitvorming] toon ook een opmerking in "commentaar" wanneer bij het nemen van het besluit voor de optie "aangehouden"  is gekozen|-|119291||[AM] Optionally allow to add files of activity main item and all related item in actionable message|[Actionable Messages][Office365] Sta het optioneel toe om bestanden van de bijbehorende registratie toe te voegen aan de actionable message|-|118536||[4 frame][fileviewer] When drag & drop files in fileviewer, the files are copied instead of moved|[4 frame][fileviewer] Wanneer bestanden worden verplaatst naar de ontkoppelde bestanden, worden deze gekopieerd in plaats van verplaatst|-|118852|24316|When a suspended workflow action is resumed, it is linked to both the active book of the handling role and that of the assigned user|[Werkvoorraad] Wanneer een opgeschorte workflow-actie wordt hervat, wordt deze gekoppeld aan zowel het actieve boek van de behandelende gebruikersrol als dat van de toegewezen gebruiker|-|118951|25557|Optionally allow users to edit the "assigned to" field under the workflow tab|[Workflow][Registraties] Sta gebruikers optioneel toe om het veld "toegewezen aan" op het tabblad workflow te bewerken|-|119152||Duplicate ztc result tables if Immediately processed is selected in zaaktypen.nl|[Zaaktypen] wanneer bij het zaaktype de optie "handmatige behandeling" is geactiveerd, wordt de resultaattabel gedupliceerd in JOIN Admin|-|117887|23404|[DecisionMaking] On postpone empty TEXT3 (meeting)|[Besluitvorming] leeg het veld TEXT3 (gekoppelde vergadering) bij het aanhouden van het voorstel|-|118713||[Api] Error in link item endpoint when linking two items|[RestAPI] de API schrijft een error weg wanneer 2 registraties worden gekoppeld|-|118269|25006|[DecisionMaking] If "Do not elevate pending item rights" is false, allow users to open all files attached to the DMD|[Besluitvorming] wanneer de Config Editor setting "do not elevate pending item rights"  op FALSE staat mogen gebruikers alle bijlagen openen gekoppeld aan het voorstel|-|117374||[ZTC][OU] remove dependency OU and Decisionmaking module|[Besluitvorming][Bevoegd gezag] sta toe om de functie bevoegd gezag ook te gebruiken wanneer de klant geen geldige licentie voor JOIN Besluitvorming heeft|-|117890|21208|[Decisionmaking] Final decision is not clear when configured wrong. Always show decision from Process step on Decision step.|[Besluitvorming] toon altijd het genomen besluit in de voorstelschermen|-|114434||[bulkactions] not able to select fields in bulk action "link items"|[Bulkacties] Het is niet mogelijk om velden te selecteren in de bulkfunctie "koppel registraties"|-|116771||Create a bulk action for the function "Handle cases immediately"|[Bulkacties] Maak een bulkactie voor de functie "Zaken onmiddellijk afhandelen"|-|118281|24207|Change the Dutch title of the digital signature request window|[Signing service] Wijzig de Nederlandstalige titel van het verzoekvenster voor digitale handtekeningen|-|118351|24629|Add collection of performance statistics to scanmonitor task|[Achtergrondprocessen] Voeg het verzamelen van prestatiestatistieken toe aan de scanmonitor-taak|-|118337|24629|Add performance-related tuning to scan processing|[Achtergrondprocessen] Voeg performancegerelateerde tuning toe aan scanverwerking|-|109591||[Case] empty PHONE1 and EMAIL1 in case item when unlinking the address|[Zaken] maak de velden "telefoonnummer" en "emailadres" leeg wanneer het gekoppelde adres van de zaak wordt ontkoppeld|-|114621||[Decisionmaking] action details are not displayed in a processed outcome action|[Besluitvorming] er worden geen actiedetails weergegeven in een afgehandelde besluitvormingsactie|-|116706|21893|Miscount pending tasks when task is in both ab_active and ab_assign|[Werkvoorraad] onjuiste telling in werkvoorraad wanneer de taak in zowel actief als toegewezen staat|-|118307|24629|Errors in PNG Handler while generating thumbnails and user moves to another registration|[Voorbeeldweergaven] er worden diverse foutmeldingen gegenereerd op de server bij het laden van thumbnails wanneer wordt gewisseld van registratie|-|117698|24629|High CPU in JOIN Portal when attempting to add performance counters|[Achtergrondprocessen] Hoge CPU in JOIN Portal bij poging om performance counters toe te voegen|-|118317||Actionable messages are always sent to test environment and other issues|[Actionable messages][Office365] diverse verbeteringen in de functionaliteit voor actionable messages|-|117607|23456|External template merging does not work correctly for address and its contact items|[Externe sjablonen] Samenvoegen met een extern sjabloon werkt niet correct voor stukken met meerdere adressen met contactpersonen|-|117744|24660|[BackgroundServices] Tracing config setting is not being respected for background services and other apps|[Achtergrondprocessen] Tracing config settings worden niet gerespecteerd door de achtergrondprocessen|-|117799||JOIN Now user with login name longer than 16 characters cannot save Word documents with newer Office versions (using WebDAV)|[Webdav][JOIN Now] Een JOIN Now-gebruiker met een inlognaam van meer dan 16 tekens kan Word-documenten niet opslaan met nieuwere Office-versies (als WebDAV wordt gebruikt)|-|117791|24614|[Decisionmaking] Approval routes are not updated|[Besluitvorming] Accorderingsroutes worden niet altijd correct bijgewerkt in het zaaksysteem|-|117737||Unable to disable "Generate Performance Counter data" in configuration editor.|[JOIN Config Editor] Het is niet mogeljk om de optie "Generate Performance Counter data"  uit te schakelen in de config editor|-|117894||[Api] Not possible to update the date field if field have value|[RestAPI] Het is niet mogelijk om een datumveld bij te werken als deze al een waarde bevat|-|117443||Preparations for e-learning module, overlay did not work with zoom.|[E-learning] ondersteuning voor E-learning (voorbereidende werkzaamheden)|-|116703|23608|[CKEditor] Allow to paste or drag/drop images in the text editor for decision making and notes|[CKEditor] Maak het mogelijk om afbeeldingen te plakken of slepen / neerzetten in de teksteditor voor besluitvorming en notities|-|116115|116115|[Admin] Drop-down for delegated users is not working correctly|[Admin] de uitklaplijst voor gedelegeerde gebruikers werkt niet correct|-|117416|24451|[Decisionmaking] decisionlistchaptertemplate.html is not loading correct|[Besluitvorming] decisionlistchaptertemplate.html wordt niet correct geladen|-|117390|24081|Filter in document book favorite no longer works|[Favorieten] het gebruik van filters in favorieten werkt niet meer|-|117108||Performance issue for non zaaktypen customers|[Logging] diverse errors in logging (opgelost)|-|117367|24386|ADFS log in does not work for the JOIN Now client on a specific ADFS server|[ADFS] ADFS-aanmelding werkt niet met de JOIN Now-client op een specifieke ADFS-server|-|117108|24231|Unhandled exception in background service and ztc sync service|[ZTC Sync Service] foutoplossing in de ZTC Sync Achtergrondservice|-|117333|22021|[Geo] Allow to expose additional fields in WFS service|[Geo] Maak het mogelijk om extra velden in de WFS-service weer te geven|-|117101|24222|[Api] Fields are not being copied from address to case when linking using Api and case(folder) passed as item to be linked|[RestAPI] Velden worden niet van adres naar zaak gekopieerd|-|115936|23635|[AKS] Scan PDFs are not or incorrectly generated in a container environment|[AKS] Scan-PDF's worden niet of onjuist gegenereerd in een containeromgeving|-|112782|22028|[Decisionmaking] Handle date was not always correctly loaded in final decision pdf.|[Besluitvorming] de afhandeldatum wordt niet altijd correct opgenomen in de besluit-PDF|-|117064|24160|Casetype document profiles gets overwritten with new empty document profile.|[Zaaktypen][admin] aangepaste documentprofielen worden overschreven met het standaard documentprofiel|-|116895|24022|Editing a document template from JOIN Admin does not work in a Kubernetes container environment|[AKS] Het bewerken van een documentsjabloon vanuit JOIN Admin werkt niet in een Kubernetes-containeromgeving|-|117043|23151|[ZTC] Improve logging in i-Navigator syncing|[Zaaktypen][I-navigator] Verbeter de logging voor de koppeling met I-Navigator|-|116973||[ZTC Sync] Errors in ztc sync related to templates.|[Zaaktypen] fouten bij de synchronisatie van sjablonen|-|110147|20944|[Macro] [Item] =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) macro only running after saving document, not after uploading or removing file|[Registraties] macro =IF(DCOUNT("BLOB","IT_SEQUENCE","")>0,1,0) wordt alleen uitgevoerd na het opslaan van een document en niet na het toevoegen of wijzigen van een bestand|-|115925|21807|Link existing file should keep version management identical in both documents|[Registraties][Koppel bestaand bestand] versiebeheer moet gelijk zijn bij het gebruik van de functie "koppel bestaand bestand"|-|115917|23624|[Security] Make it impossible to avoid a password change when the software detected a weak password|[Security] Maak het onmogelijk om een wachtwoordwijziging te ontlopen wanneer de software een zwak wachtwoord heeft gedetecteerd|-|115449|22021|[Geo] WFS service does not return any points for a map layer|[Geo] WFS-service retourneert geen punten voor een kaartlaag|-|116038|18723|Empty scan batches are sometimes not deleted.|[Bulkscanning] Lege scanbatches worden soms niet verwijderd|-|113121|21586|When creating a case with the case type selected, not all fields are logged in the audit.|[Zaken] bij het aanmaken van een nieuwe zaak worden niet alle velden opgenomen in de audit|-|116591||[Api] Allow to create case document with case in api|[RestAPI] Sta toe om een zaakdocument binnen een zaak aan te maken|-|116555||[Decisionmaking] organizational units templates for default template|[Besluitvorming] ondersteuning voor de functie "bevoegd gezag" bij besluitvormingsjablonen (PDF)|-|115856|23126|Notifications are shown empty or otherwise incorrect|[Notificaties] notificaties worden soms leeg of onvolledig weergegeven|-|116418|23713|[Search] Files below e-mail items (and personal documents) can be seen in fulltext results by administrator users|[Search] Bestanden onder e-mails (en persoonlijke documenten) kunnen worden getoond in fulltext zoekresultaten voor applicatiebeheerders|-|116227|21227|[SEARCH] pending tasks - sorting on text fields puts empty fields always on last page, with both a-z and z-a.|[Search][Werkvoorraad] bij het sorteren op textvelden worden lege velden altijd onderaan de lijst geplaatst, ongeacht de ingestelde A-Z of Z-A sortering|-|116230||[SEARCH] Unlinking a workflow deletes the tasks, but the items are not deleted from the search index|[Search] Bij het ontkoppelen van een workflow worden de taken wel verwijderd uit de database maar niet uit de zoekindex|-|116029|23592|[Decisionmaking] The code %CONFIDENTIALITY% for decisionlist returns a Yes when selecting both confiential and public.|[Besluitvorming] de code %CONFIDENTIALITY% in de besluitvormingslijstsjablonen toont "JA" wanneer zowel vertrouwelijke als openbare besluiten worden geselecteerd|-|115669|21828|[DecisionMaking] Improvement for opening file using DDC|[Besluitvorming] Verbetering voor het openen van een bestand met behulp van DDC|-|115571|18889|Directly open office file does not open file with long name when overall URL to open office file more than 259 characters|[Bestanden] de optie " direct office bestanden openen" werkt niet met bestandsnamen langer dan 259 karakters|-|115114|21811|JOIN Now client does not work if the active configuration was removed; not possible to change configuration if active configuration uses ADFS and user cannot log in|[JOIN Now] JOIN Now-client werkt niet als de actieve configuratie is verwijderd; niet mogelijk om de configuratie te wijzigen als de actieve configuratie ADFS gebruikt en de gebruiker niet kan inloggen|-|117745||[Elasticsearch] Detect and show read-only index message in portal and in bulk indexer|[Search] wanneer er geen data naar de search index kan worden weggeschreven (geen opslagruimte) moet JOIN een foutmelding tonen aan de eindgebruiker|-|114291|20114|[Decisionmaking] Linking a new approval route while another approval route is still active fails.|[Besluitvorming] Het is niet mogelijk een nieuwe accorderingsroute te koppelen wanneer er al een actief is|-|112865|17282|Remove document main tab if folder has >1000 documents.|[Tabs][Dossiers] verwijder de standaard "hoofd-tab"  wanneer een dossier meer dan 1000 documenten bevat om de performance van grote dossiers te kunnen garanderen|-|110472|15979|Sometimes Mailing Codes are not linked to a document while linking from Pending Tasks.|[Mailingcodes] Mailingcodes worden niet gekoppeld aan een document wanneer deze vanuit de werkvoorraad worden gekoppeld|-|116792||[API] Allow to filter on book key (parent key) for related items|[RestAPI] maak het mogelijk om te filteren op een boeksleutel (de parent-key) bij gekoppelde registraties|-|100263|16603|Printing folder info without selecting a document gives an error|[Printen] bij het printen van dossierinformatie zonder documentselectie wordt een foutmelding gegeven|-|101063|10345|Handle all activities with checklist|[werkvoorraad] handel checklists af bij het in bulk afhandelen van werkvoorraad|}<br /> === JOIN Integraties ===<br /> === JOIN Klantcontact ===

Navigatiemenu